Bolagsstyrningsrapport

Acroud – Bolagsstyrning och bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningen i AcroudAB (publ) (”Acroud”) utgår från bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (tillgänglig på www.bolagsstyrning.se) (”Koden”) samt andra tillämpliga lagar och regler. Koden är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen följ eller förklara (”comply or explain”). Det innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler men då ska förklaringar avges där skälen till varje avvikelse redovisas samt en beskrivning lämnas av den lösning som istället valts. Denna bolagsstyrningsrapport avser både moderbolaget Acroud AB och koncernen.

Principer för bolagsstyrning
Acroud tillämpar de regler som följer av lag eller annan författning, samt Koden. Bolaget följer kodens regler bortsett från avvikelse avseende valberedning (se separat sektion).

Struktur för bolagsstyrning
På årsstämma/bolagsstämma är det aktieägarna som gör de val och sätter upp de riktlinjer som utgör grunden för Acrouds bolagsstyrning. Nedanstående organisationskarta sammanfattar hur bolagsstyrningen är organiserad i Acroud.

Financial Graph Swedish