Investeringscase

Acroud verkar på en marknad som historiskt uppvisat en långsiktig och stabil tillväxt. Framtidsutsikterna för iGaming ser positiva ut och förväntas fortsätta uppvisa en god och uthållig tillväxt under många år framöver. Dessutom har Acroud även gått in på marknaden för SaaS- och BaaS-lösningar, som också förefaller ha en ljus framtid.

Stark marknadsposition i tillväxtbransch
Acroud har en stark position inom iGaming Affiliation och är ett av de ledande bolagen inom sektorn. Branschen globalt förväntas enligt H2GC växa med ca 10 procent årligen under perioden 2021–2026. Vi har etablerat långsiktiga och starka kundrelationer under våra drygt 15 år inom branschen, vilket ger oss ett försprång mot många av våra konkurrenter och marknaden i stort.

Unik position på marknaden med SaaS- och BaaS-lösningar
Acroud har verksamhet inom två segment: iGaming Affiliation och ”… As a Service”. Vi är ensamma på marknaden om att kunna erbjuda SaaS- (”Software as a Service”) och BaaS-lösningar (”Business as a Service”) via vårt ”…As a Service”-segment. SaaS- och BaaS-verksamheten växer i snabb takt och vi agerar i hög fart för att utveckla denna del av verksamheten, som har betydligt högre inträdesbarriärer och högt aktieägarvärde.

Ledningsgrupp och styrelse med lång erfarenhet
Acrouds ledningsgrupp och styrelse har bred erfarenhet av att utveckla iGaming Affiliation och snabbväxande företag. Under 2020 har ett starkt team bildats. VD Robert Andersson har en gedigen erfarenhet från branschen och av att snabbt utveckla tillväxtföretag och skapa värde för aktieägarna. Genom de senaste förvärven och rekryteringarna har vi skapat ett starkt team av kraftfulla medarbetare med bred erfarenhet från branschen.

Skalbar affärsmodell
Vi har en skalbar affärsmodell, som gör att vi snabbt och enkelt kan expandera befintliga och nya varumärken till nya geografiska marknader alternativt expandera till nya vertikaler. Vi har en unik egenutvecklad teknisk plattform (CAS) som gör att vi i snabb takt kan utveckla våra produkter och vårt erbjudande till slutkonsumenterna. Därmed kan vi skala upp vår verksamhet ytterligare samt uppnå höga marginaler och starka kassaflöden.

Operations excellence
Med över 15 års erfarenhet och kunskap inom SEO samt högkvalitativt innehåll på våra digitala varumärken inom vårt iGaming Affiliationsegment, minskar vi den underliggande SEO-risken och samtidigt ökar användarnyttan. I de flesta fall hittar användarna till våra webbsajter genom sökmotorer. Vi har under många år samlat på oss erfarenhet och kunskap om vad våra användare efterfrågar och vi utvecklar därför våra varumärken efter just användarens behov och förväntningar.

Snabbväxande Sports Betting-vertikal
Sports Betting står för ca 50 procent av de totala intäkterna inom iGaming globalt. Acroud genererar fortfarande majoriteten av sina intäkter från Casino och till mindre del även från Poker inom iGaming Affiliation-segmentet. Acroud lanserade en Sports Bettingvertikal 2018 och vertikalen har vidareutvecklats under 2019–2020. Genom förvärvet av RIAE Media under fjärde kvartalet 2020 har vi stärkt Sports Betting-vertikalen kraftigt och är förberedda på snabb tillväxt i både Europa och USA. Vertikalexpansionen till Sports Betting görs för att på lång sikt kunna addera ytterligare organisk tillväxt till vår redan befintliga verksamhet.

Stark position i Nordamerika
Sedan grundandet av PokerListings.com 2003 har bolaget mångårig erfarenhet från och kunskap om den Amerikanska marknaden. Under 2020 har vi ökat vårt fokus och byggt ett starkt team i USA, samtidigt som vi har säkerställt att vi kan vara verksamma i 12 delstater tack vare licenser och sk “business certificates”. PokerListings. com är ett mycket starkt varumärke och bidrar även till att driva trafik till vertikaler utanför Poker. Tillsammans med andra starka varumärken, som CasinoGuide.com, CompareCasino.com och SportsBettingGuide.com, kommer det att driva illväxten i USA över tid.

Finansiell handlingsfrihet och beredskap
Acrouds verksamhet ska över tid bedrivas med låg finansiell risk genom att kontinuerligt sänka nettoskuldsättningen och genom att ha en god likviditet. God finansiell ställning och stark likviditet är högt prioriterat, vilket ger bolaget handlingsfrihet och skapar beredskap för att tillvarata möjligheter och hantera framtida utmaningar.