Övergripande finansiellt mål: Vinsttillväxt per aktie

Finansiella mål

Acroud bedömer att en stark vinsttillväxt per aktie är det bästa måttet att skapa aktieägarvärde över tid.

Finansiell handlingsfrihet och beredskap
Acrouds verksamhet skall över tid bedrivas med en låg finansiell risk genom att kontinuerligt sänka nettoskuldsättningen och ha en god likviditet. God finansiell ställning och stark likviditet är högt prioriterat, vilket möjliggör bolagets handlingsfrihet och beredskap för att ta tillvara möjligheter och hantera eventuella framtida utmaningar.

Operationella mål med minskad operationell risk
Acrouds styrelse har beslutat att verksamheten ska bedrivas med låg operationell risk, bl.a. genom att fokusera på kvalitetsinnehåll som användarna uppskattar och därmed skapar mervärde. Vi utvecklar digitala tjänster och produkter som skapar användarnytta och som ger återkommande användare vilket i sin tur minskar den operativa risken. Bolagets tillväxtsatsningar är primärt på reglerade marknader eller marknader som snart kommer att regleras. Acroud jobbar med att vara data- och processdrivna, vilket skapar förutsägbarhet, god styrning och minskat personberoende.

Bolagets operationella risk minskar även över tid genom att;

Intäktsdiversifiering
Öka andelen intäkter genom intäktsdelning med våra partners (s.k. revenue share)

Marknadsdiversifiering
Minskat beroende av enskilda geografiska marknader- däribland via expansion i Nordamerika

Produktdiversifiering
Utöka antalet produkter och vertikaler. Ett exempel är de lanserade vertikalerna Sportsbetting och Finance.

Finansiella mål

Organisk EBITDA-tillväxt för 2023–2025

Acrouds mål är att fortsätta höja EBITDA organiskt med i genomsnitt 20 % per år under räkenskapsåren 2023–2025. Acroud strävar efter att öka sin omsättning organiskt med en effektiv kostnadsbas för att säkerställa en stadig och hållbar EBITDA-tillväxt.

Kapitalstruktur

Den organiska EBITDA-tillväxten ska uppnås till låg finansiell risk. Acrouds finansiella mål är att sänka räntebärande nettoskuld/justerad EBITDA till högst 2,5x fram till december 2025.

Acroud ska över tid bedriva verksamheten till låg finansiell risk genom låg nettoskuldsättning.

Utdelning

Att under de kommande tre åren prioritera tillväxt genom förvärv, interna tillväxtprojekt och kapitalstruktur framför utdelning.

Bolaget har historiskt även gjort ett antal lyckosamma förvärv vilka har migrerats in till den egenutvecklade skalbara plattformen, vilket även bidragit till underliggande tillväxt och intjäningsförmåga. Det är viktigt att betona att Acroud kommer fortsätta utveckla M&A-verksamheten och ta del av den pågående konsolideringen av marknaden när rätt tillfälle ges – dock kommer prioritet ligga på stärkt fokus av organisk tillväxt och kapitalisering av den underliggande lönsamheten i verksamheten.

Nyckelantaganden till Acroud uppdaterade finansiella mål

Marknaden för iGaming förväntas att fortsätta växa med en årlig genomsnittlig tillväxttakt om ca 6-7 procent under perioden 2020-2025. Andelen gambling som sker online (iGaming) uppgår idag till ca 12 procent och förväntas öka till 15 procent år 2023. Net Gaming förutser en fortsatt uthållig underliggande tillväxt på iGaming-marknaden.

Idag svarar Sportsbetting för ca 50 procent av iGamingmarknaden. Acroud har under 2019 stärkt positionen inom Sportsbetting genom utveckling av underliggande verksamhet och förvärvet av MaxFreeBets, och förväntar sig på sikt kunna generera högre tillväxt än genomsnittet för iGamingmarknaden totalt från denna vertikal.

USA går mot omregleringar i fler och fler delstater och numera tillåts även Sportsbetting. Acroud har haft tillgångar på den amerikanska marknaden sedan 2003 och vi kommer att kunna kapitalisera på dessa och nya varumärken.

Acroud är idag en ledande aktör inom affiliatesegmentet och har mångåriga relationer med våra partners. Acroud räknar med att kunna bibehålla dessa partnerskap samt ingå nya partnerskap när fler aktörer etablerar sig på marknaden.

Konkurrensen bland affiliates förblir oförändrad med nya aktörer som äntrar marknaden, samtidigt som fortsatt konsolidering kommer att ske.

Acroud förväntar sig att konkurrensen bland affiliatebolag kommer att förbli relativt oförändrad, då fortsatt konsolidering av marknaden uppvägs av att nya aktörer tillkommer. Bolaget bedömer dock att det kommer att ske en förskjutning av marknadsandelar till förmån för större aktörer, såsom bland andra Acroud. Vid framtagandet av de långsiktiga finansiella målen har bolaget inte tagit höjd för eventuella betydande negativa effekter som ett resultat av väsentliga förändringar inom, men ej begränsat till, följande områden:

Det regulatoriska klimatet, lagar och regler som bolaget, iGaming affiliate-marknaden, bolagets partners samt den breda iGaming-marknaden är föremål för.

Våra partners (operatörernas) syn på användandet av affiliates vid kundanskaffningen.

Befintliga politiska, skattemässiga, marknads och/ eller ekonomiska förhållanden, samt den administrativa, reglerande eller skatterelaterade behandlingen av koncernen.