Bolagsordning för ACROUD AB Org. nr: 556693-7255

Antagen på årsstämman 2020-06-25

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är ACROUD AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom on-line lead generation samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.800.000 euro och högst 7.200.000 euro. Antalet aktier skall vara lägst 57.525.000 och högst 230.100.000.

§ 5. Redovisningsvaluta

Bolaget ska ha sin redovisning i euro.

§ 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7. Revisor

BBolaget skall ha en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker på bolagets webbplats så ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen SvD upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9. Årsstämma

Årsstämman hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av förslaget till dagordning.
 4. Val av en eller fler justeringsmän.
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  • fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  • dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  • ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
 9. Val av styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleanter, revisor och eventuella revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari – 31 december.

§ 11. Anmälan till stämma

För att få delta på bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver inte anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

.