Styrelsens arbete

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året, ansvarar för att organisation, ledning och riktlinjer för förvaltning av bolagets angelägenheter är ändamålsenligt uppbyggda, styrelsen säkerställer även att det finns en tillfredsställande intern kontroll där systemstöd finns för uppföljning av verksamheten och dess risker, samt för efterlevnad av lagar, regler och interna riktlinjer. Styrelsen ansvarar vidare för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och målsättning, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, tillsättningar och ersättningar till ledningen samt löpande uppföljning under året. Styrelsen fastställer även budget och årsbokslut.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen. I styrelsens arbetsordning ingår även en särskild VD-instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.

Konstituerande styrelsesammanträde hålls i omedelbar anslutning till årsstämman eller i omedelbar anslutning till eventuell extra bolagsstämma där ny styrelse valts. Styrelsen sammanträder vid minst sex ordinarie tillfällen per år och därutöver när ordföranden finner det lämpligt eller inom 14 dagar efter att någon ledamot eller VD framställt yrkande därom

Styrelsens ersättning

Arvodet till styrelsens ledamöter valda av bolagsstämman beslutas av bolagsstämman på förslag av bolagets största aktieägare. Vid årsstämman 2023 beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med maximalt 1,000,000 SEK varav 160 000 SEK till styrelsens ordförande. Till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter, ska utgå ett arvode om 160 000 SEK. Ordförande i revisionskutskottet samt ersättningsutskottet erhåller en extra ersättning om 40,000 SEK, medan ledamot i revisionskutskottet samt ersättningsutskottet erhåller en extra ersättning om 20,000 SEK

Revisions- och ersättningsfrågor

Styrelsen har den fulla insikten i, och ansvaret för, alla frågor som styrelsen har att besluta om. Under året har arbete bedrivits i två av styrelsen utsedda utskott; revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Revisionsutskott
Utskottet består av minst tre representanter för styrelsen. Det har bland annat till uppgift att inför styrelsens beslut:

  • Bereda styrelsens arbete med kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering.
  • Övervaka och lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet med avseende bl.a. på effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering.
  • Biträda vid upphandlingen av revisionen samt förbereda val och arvodering av revisorer.
  • Överväga omfattningen och inriktningen på revisionsuppdraget.
  • Bereda frågor om revision och utvärdera revisionsinsatsen.
  • Fastställa riktlinjer för upphandling av tillåtna tjänster utöver revision av bolagets revisor och om tillämpligt godkänna sådana tjänster enligt riktlinjerna; samt
  • Följa och överväga tillämpningen av nuvarande redovisningsprinciper och införandet av nya redovisningsprinciper samt av andra krav på redovisningen som följer av lag, god redovisningssed samt gällande börsregler.

Bolagets huvudansvarige revisor och representanter för revisionsfirman är adjungerade vid merparten av sammanträdena. I förekommande fall adjungeras ledande befattningshavare. Revisionskommittén har fyra sammanträden per år och styrelsen erhåller löpande protokoll från sammanträdena. Revisorerna kommer vara närvarande två av revisionskommitténs sammanträden.

Ersättningsutskott
Utskottet kan bestå av ett fritt antal representanter för styrelsen. Utskottets arbetsuppgifter ska främst vara att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen; samt gällande generella ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättning till VD samt principer för ersättning till bolagsledningen beslutas av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas av ersättningsutskottet inom de ramar som fastställts av styrelsen och årsstämman.