Interim Report Q2 2015 (in Swedish)

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året.

Spelintäkterna ökade med 190%

Andra kvartalet

  • Spelintäkterna uppgick till 2 590 tkr (894 tkr), en ökning med 190%.
  • Bruttoresultat spelverksamheten uppgick till 1 628 tkr (487 tkr), en ökning med 234%.
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1 140 tkr (-1 164 tkr). • Rörelseresultat uppgick till -1 344 tkr (-1 613 tkr).

Första halvåret

  • Spelintäkterna uppgick till 4 207 tkr (1 489 tkr), en ökning med 182%.
  • Bruttoresultat spelverksamheten uppgick till 2 562 tkr (789 tkr), en ökning med 225%.
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2 374 tkr (-2 412 tkr).
  • Rörelseresultat uppgick till -2 695 tkr (-3 271 tkr).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

  • Vid årsstämman i juni avstod styrelseledamoten Ted Nelson omval och nyvaldes gjorde istället Tobias Fagerlund. Omvaldes gjorde Henrik Kvick, Stefan Mahlstein och Marcus Teilman. Henrik Kvick valdes till styrelsens ordförande vid det konstituerande styrelsemötet.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Intäkterna har fortsatt att öka starkt med ungefär samma sekventiella tillväxt som mot tidigare kvartal.

VD har ordet

Under det andra kvartalet ökade våra spelintäkter med 240% jämfört med samma period föregående år. Jämfört med föregående kvartal är ökningen 60%. Deponeringar ökade med hela 240% jämfört med samma period föregående år och 24% jämfört med föregående kvartal. Det är också glädjande att andelen intäkter i Latinamerika fortsätter att växa, i en ännu snabbare takt än den totala ökningen.

Vi fortsätter att växa i rask takt med ett bra inflöde av nya kunder och på kort sikt påverkas bruttomarginalen negativt som en följd av höga initiala kostnader för välkomstbonusar och transaktionsavgifter. Över tid så kommer dock bruttomarginalen att öka successivt.

Trots att det tredje kvartalet innehåller två sommarmånader med historiskt sett lägre aktivitet och spelintäkter, så har inledningen hittills utvecklats positivt och med ungefär samma sekventiella tillväxttakt som mellan det första och andra kvartalet. Det gör att vi inom kort beräknas redovisa ett positivt resultat, vilket ger oss en styrka att växa på både nya och befintliga marknader och skapa nya nischade varumärken. Vi ser även möjligheterna att i framtiden fortsätta växa i snabb takt även via förvärv.

Marcus Teilman, President and CEO
Telephone: +356 9936 7352