Net Gaming Europe erhåller godkännande från obligationsinnehavare avseende vissa ändringar av obligationsvillkoren (primärt en förlängning av löptiden till den 14 september 2022) till dess utestående seniora säkerställda obligationslån, 2017/2020

Net Gaming Europe AB (publ) (“Net Gaming”) offentliggjorde den 21 april 2020 att bolaget, genom ett skriftlig förfarande (s.k. written procedure), söker godkännande från innehavarna av dess obligationer (”Obligationsinnehavarna”) med ISIN SE0010297572 (the “Obligationerna”) att göra vissa ändringar i obligationsvillkoren.

En kvalificerad majoritet av de röstande Obligationsinnehavarna röstade för förslaget att ändra villkoren för Obligationerna. Obligationsinnehavarnas medgivande att ändra villkoren för Obligationerna fastslogs ha accepteras vid utgången av röstningsperioden den 18 maj 2020.

Resultat av det skriftliga förfarandet kommer också att meddelas via post till Obligationsinnehavarna och publiceras på Net Gaming (https://www.acroud.com/skriftligt-forfarande) och Nordic Trustees (www.nordictrustee.com and www.stamdata.com) respektive hemsidor.

Varje Obligationsinnehavarare är berättigat till en samtyckesavgift (s.k. consent fee) om 1,00 procent av det nominella beloppet för varje Obligation som den relevanta Obligationsinnehavaren innehar tre (3) arbetsdagar från dagen för detta meddelande. Utbetalning av samtyckesavgiften förväntas ske den 29 maj 2020.

Nedladdningsbara dokument: Terms and Conditions

Tidigare kommunikation per den 21 april 2020

Skriftligt förfarande för godkännande av villkorsändringar för den seniora obligationen 2017/2020

Net Gaming Europe AB (publ) har begärt att agenten Nordic Trustee & Agency AB (publ), i dess egenskap av agent  för obligationsinnehavarna, initierar ett skriftligt förfarande i enlighet med obligationsvillkoren. Syftet med det skriftliga förfarandet är att inhämta obligationsinnehavarna samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren. Den övergripande målsättningen med de ändringar som föreslås häri är att uppskjuta den slutliga inlösendagen (Eng. final redemption date) för obligationerna med två år, till den 14 september 2022, för att ge koncernen tillräckligt med tid att förbättra det operativa resultatet, och därmed öka och förbättra möjligheterna till refinansiering för Net Gaming på en stabilare marknad. De föreslagna ändringarna beskrivs i kallelsen till det skriftliga förfarandet som finns tillgänglig nedan.

Download: “Nedladdningsbara dokument