Interim Report Q2 2016 (in Swedish)

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året.

Intäkterna ökade med 86%, bruttoresultatet med 96%

Andra kvartalet

  • Spelöverskottet uppgick till 4 812 tkr (2 590 tkr), en ökning med 86%
  • Bruttoresultat uppgick till 3 186 tkr (1 628 tkr), en ökning med 96%.
  • Rörelseresultat uppgick till -639 tkr (-1 344 tkr).

Första halvåret

  • Spelöverskottet uppgick till 8 860 tkr (4 207 tkr), en ökning med 111%
  • Bruttoresultat uppgick till 5 814 tkr (2 562 tkr), en ökning med 127%.
  • Rörelseresultat uppgick till -1 360 tkr (-2 695 tkr).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

  • Vid årsstämman i juni nyvaldes Jonas Söderqvist till styrelseledamot, då Stefan Mahlstein avböjt omval.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Net Gaming har tecknat avtal om att förvärva Highlight Media.

VD har ordet

Vår kraftiga tillväxt under 2016 fortsätter och vårt spelöverskott ökade med 86% jämfört med samma period förra året och 19% jämfört med föregående kvartal. Även bruttoresultatet förbättrades markant med 96% jämfört med samma period föregående år och med 21% mot föregående kvartal. I takt med vår kraftiga tillväxtökning så har också vårt resultat förbättrats. I juni nådde vi ett positivt rörelseresultat före finansnetto. Det tredje kvartalet har inletts med fortsatt stark tillväxt.

Marcus Teilman, President and CEO
Telephone: +356 9936 7352