Interim Report Q1 2015 (in Swedish)

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året.

Spelintäkterna ökade med 172%

Första kvartalet

  • Spelintäkterna uppgick till 1 617 tkr (595 tkr), en ökning med 172%.
  • Bruttoresultat spelverksamheten uppgick till 934 tkr (302 tkr), en ökning med 209%.
  • Rörelseresultat uppgick till J1 351 tkr (J1 658 tkr).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Ökning av pokerintäkter med 522% jämfört med samma period föregående år.
  • Som tidigare har kommunicerats har det under perioden upptäckts att en person med administrativ roll har utfört bedrägliga handlingar.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Intäkterna har fortsatt att öka starkt och överstiger redan per dagens datum de totala spelintäkterna för hela det första kvartalet 2015.

VD har ordet

Under det första kvartalet ökade våra spelintäkter med 172% jämfört med samma period föregående år. Spelintäkterna från casinoprodukten var dock negativa under perioden, vilket också försämrar resultatet avsevärt (ca 550 tkr). Den underliggande tillväxten för casino, d.v.s. Casino Bet Amount, ökade dock med 49%. Intäkterna från pokern har ökat kraftigt, 522% jämfört med samma period föregående år och 131% föregående kvartal. Deponeringar ökade med 335% jämfört med samma period föregående år och 125% jämfört med föregående kvartal.

Den kraftiga intäktsökningen är ett resultat av en lyckad lansering av vår egenutvecklade plattform, nätverksbyte och lokalanpassning av betalmetoder. Det har gett möjlighet att dels reaktivera tidigare inaktiva spelare, men också attrahera nya spelare. Detta är särskilt glädjande att se att vi kan kapitalisera på vår databas, där merparten av spelarna kommer från Latinamerika, en marknad vi ser fortsatt stor potential för. Under den starka tillväxtfasen som bolaget uppvisat, så har dock bruttomarginalen försämrats något, främst genom höga initiala kostnader för välkomstbonusar och transaktionsavgifter. Över tid så kommer dock marginalen att öka igen.

Vi växer annars kraftigt på många marknader och den positiva utvecklingen har fortsatt även efter periodens utgång. Redan nu är intäkterna högre under april och maj totalt, än under hela det första kvartalet 2015. Med den starka tillväxten så räknar jag med att snart nå breakJeven. Senare i år ser jag goda möjligheter att lansera lokala nischade varumärken, för att växa ännu snabbare. 2015 ser jag som ett oerhört spännande och fruktsamt år för Net Gaming!

Marcus Teilman, President and CEO
Telephone: +356 9936 7352