Kommuniké från årsstämma den 17 maj 2023 i ACROUD AB

ACROUD AB höll sin årsstämma den 17 maj 2023 i Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget såväl som koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2022.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och VD:n beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med det förslag som representerades av ungefär 59,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget, att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleant. Stämman beslutade om omval av styrelseledamoten Peter Åström samt om nyval av Staffan Dahl och Richard Gale. Peter Åström valdes till styrelsens ordförande.

Arvode för perioden intill slutet av nästa årsstämma fastställdes till 350 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till vardera av ledamöterna som inte är anställda av bolaget.

Det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor, omvaldes för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen ska bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästa årsstämma, emittera totalt 60 miljoner nya aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Tricia Vella, CFO
+356 7905 7755

ACROUD AB (publ)

Telefon:                +356 2132 3750/1
E-post:                 [email protected]
Hemsida:             www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected]


Från och med augusti (Delårsrapport för det andra kvartalet 2021) har Acroud bytt rapporterings- och bolagsspråk till engelska. Detta innebär att kvartalsrapporter och tillhörande pressmeddelanden kommer dock även i fortsättningen att publiceras på både engelska och svenska, den engelska versionen har emellertid företräde framför den svenska.

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande utmanare inom iGaming Affiliation och B2B SaaS-lösningar. Utöver sin grundläggande affiliateverksamhet, som omfattar jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i flera vertikaler, utvecklar och erbjuder Acroud SaaS-lösningar (Software as a Service) inom affiliateindustrin. Bolaget tillhandahåller också streamingtjänster. Efter ett antal förvärv har flera erfarna profiler inom branschen anslutit sig till Acrouds resa och leder organisationen mot ett programvarubaserat affiliationföretag. Vi drivs av hållbar tillväxt och lönsamhet för våra partner och vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen ACROUD sedan juni 2018.