Net Gaming publicerar årsredovisning för 2018

Net Gaming Europe har idag publicerat sin årsredovisning för 2018 på bolagets hemsida, www.acroud.com. Rapporten har gjorts tillgänglig på både svenska och engelska.

Net Gaming har i samband med upprättande av årsredovisningen 2018, efter publiceringen av bokslutskommunikén 2018, noterat att uppkommen goodwill om 39 MEUR har varit bokfört till det historiska anskaffningsvärdet om 370 MSEK. En justering har därför skett av goodwill om 31,2 MSEK, vilket förbättrat bolagets egna kapital med motsvarande belopp. Detaljerad information ges i Not 20 i årsredovisningen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Gustav Vadenbring, Group CFO
+356 9967 6001

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399