Kallelse till årsstämma i Net Gaming Europe AB (publ.)

Aktieägarna i Net Gaming Europe AB (publ), 556693-7255, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2016 kl. 17.00 på Artillerigatan 6, i Stockholm.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 juni 2016 och dels senast klockan 16.00 måndagen den 6 juni 2016 anmäla sig skriftligen till Net Gaming Europe AB (publ), Box 7385, 103 91 Stockholm eller per e-post [email protected] I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 2 juni 2016, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Net Gaming Europe AB. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.acroud.com.

Förslag till dagordning:

1      Stämman öppnas.

2      Val av ordförande vid stämman.

3      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4      Godkännande av förslaget till dagordning.

5      Val av justeringsman.

6      Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

7      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8      Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

9      Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

10    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

11    Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.

12    Beslut om antal styrelseledamöter.

13    Val av styrelse och revisor.

14    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

15    Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 11)

Aktieägare representerande ca 82 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med 120 000 kr att fördelas på så sätt att ordföranden erhåller 40 000 kr och övriga ledamöter 40 000 kr vardera (gäller ej Marcus Teilman då han redan är avlönad av Bolaget i sin roll som VD) samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 12)

Förslag att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen suppleant.

Val av styrelse och revisor (punkt 13)

Aktieägare representerande ca 82 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Tobias Fagerlund, Henrik Kvick och Marcus Teilman med Henrik Kvick som styrelsens ordförande. Stefan Mahlstein har avböjt omval. Ytterligare en styrelseledamot kommer att väljas på stämman. Som revisor föreslås auktoriserade revisorn Per-Åke Bois med auktoriserade revisorn Daniel Boström som revisorssuppleant.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 58 824 000. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka bolagets kassa eller möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan föranledas av registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

***

Stockholm i maj 2016

Net Gaming Europe AB (publ)

STYRELSEN