Accelererat genomförande av tillväxtstrategi

Acroud AB (publ) har haft ytterligare ett kvartal som karaktäriserats av ett intensivt förändringsarbete där en mer offensiv tillväxtstrategi implementerats. Strategin innebär ett ökat fokus på förvärv och partnerskap för att öka tillväxttakten samt möjliggöra att Acroud blir en större utmanare inom Sports Betting och på marknader så som den amerikanska.

TREDJE KVARTALET 2020

 • Intäkterna uppgick till 2 376 kEUR (3 467).
 • EBITDA uppgick till 961 kEUR (1 867).
 • Resultat efter skatt uppgick till 327 kEUR (1 141). Justerat resultat efter skatt (justerat för valutakursfluktuationer) uppgick till 162 kEUR (816).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,004 EUR (0,015). Justerat resultat per aktie (justerat för valutakursfluktuationer) uppgick till 0,002 EUR (0.011).
 • New Depositing Customers (NDC) minskade med -57% (-14%).
 • Kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 738 kEUR (1 567 kEUR).                                                                                                                                                        
PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2020
 • Intäkterna uppgick till 9 133 kEUR (11 017).
 • EBITDA uppgick till 4 199 kEUR (6 444).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 941 kEUR (4 324). Justerat resultat efter skatt (justerat för valutakursfluktuationer) uppgick till 2 898 kEUR (3 027).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,026 EUR (0,057). Justerat resultat per aktie (justerat för valutakursfluktuationer) uppgick till 0.038 EUR (0.040).
 • New Depositing Customers (NDC) minskade med -24% (-19%).
 • Kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 4 806 kEUR (6 392 kEUR).
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Bolaget anpassade sig och vidtog åtgärder för att skapa en stark position långsiktig på den Nederländska marknaden. Åtgärderna innebar en anpassning av produkterbjudandet för att vara förenliga med reglerna på den Nederländska marknaden tills dess att den nya spellagen träder i kraft under det första kvartalet 2021.
 • Namnbyte till Acroud från Net Gaming Europe. Namnbytet skedde som en del av det omfattande förändringsarbete som inletts i samband med att Robert Andersson tillträdde som VD och som innebär ytterligare fokus på organisk tillväxt och entreprenörskap. I samband med namnbytet bytte även bolaget ”ticker symbol” på Nasdaq till ”ACROUD” från den 17e juli.
 • Bolaget har under kvartalet arbetat fram en tillväxtstrategi med målsättningen att mer aktivt agera på framtida tillväxt- och förvärvsmöjligheter.
 • Bolaget har under kvartalet erhållit licenser i de amerikanska delstaterna West Virginia, Colorado, Indiana och Iowa. detta är i linje med Bolagets tillväxtstrategi och expansionsplan för USA med stegvis utrullning i nya delstater.
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Bolaget gav i oktober en uppdatering kring resultatet för Q3 2020 och meddelade samtidigt att man ingått ett Letter Of Intent (LOI) avseende förvärv av ett snabbväxande lead generation bolag inom sportsbetting väl positionerat på tillväxtmarknader så som Latinamerika, Afrika och Asien.
 • Bolagets styrelse beslutade att accelerera genomförandet av tillväxtstrategin med målsättningen att mer aktivt agera på framtida tillväxt- och förvärvsmöjligheter. Bolaget har för tillfället flera aktiva förvärvsdialoger och Bolagets två största ägare ställer sig positiva till tillväxtstrategin.
 • Efter periodens utgång har Bolaget även erhållit licens att bedriva verksamhet i Michigan, som förväntas regleras i slutet av det fjärde kvartalet 2020 och inkluderar såväl Sports Betting, Casino och Poker.
 • Acroud tecknade i början av November ännu en avsiktsförklaring avseende förvärv i USA för att ytterligare accelerera tillväxtplaner inom Sports Betting. Målbolaget erbjuder bettingtips direkt till konsumenter, vilket inte omfattas av regleringar och därmed kan erbjudas över hela den amerikanska marknaden.
 • Efter kvartalet har majoriteten av Bolagets sajter migrerats till en och samma plattform. Detta skapar förutsättningar för en mer effektiv operativ drift och starkare NDC utveckling samtidigt som det väsentligt förbättrar Bolagets möjligheter att ta sig an nya förvärv
 

VD-ord: A Challenger on a Quest

Även detta kvartal har kännetecknats av högt tempo och omfattande förändringsarbete inom organisationen för att förbereda oss på kraftig tillväxt under kommande år. Vi befinner oss i en utmanande tid på många sätt för hela världen, men även i en tid då möjligheter skapas. Samtidigt befinner sig Acroud i förändring där samtliga Bolagets sajter inom kort kommer hanteras på en och samma plattform. Detta kommer skapa förutsättningar för en mer effektiv operativ drift samt förbättrar Bolagets möjligheter att integrera förvärv. Ser vi på det gångna kvartalet med 2,376 kEUR i intäkter och 961 kEUR i EBITDA så är det naturligtvis en besvikelse, men på samma gång en effekt av omställningsarbetet och anpassningen av produkterbjudandet på den Nederländska marknaden. Ända sedan jag tog uppdraget som VD för Acroud har jag sett den ”oslipade diamanten” och jag har varit medveten om att det första året primärt kommer vara inriktat på att transformera och anpassa bolaget inför hög och hållbar tillväxt. Den omställningen tar tid och utväxlingen förväntas först under 2021.

Som tidigare kommunicerats har Bolagets tredje kvartal varit utmanande, vilket beror på att den tidigare kraftiga trafikökningen inom poker och casino under mars till maj har avmattats till en nivå likt den innan utbrottet av COVID-19. Vidare går återhämtningen avseende Sports Betting något långsammare än väntat, samtidigt som det anpassade produkterbjudandet på den Nederländska marknaden lett till ett större intäktstapp än väntat. Avseende NDC utvecklingen ser vi en betydande minskning i det tredje kvartalet, vilket beror dels på de regulatoriska effekter och dels på strategisk omställning till ”higher value key words”. Genom denna omställning tillsammans med en enhällig plattform lägger vi grunden för framtida tillväxt.

Vi accelererar nu tillväxten på andra marknader och räknar med att ha parerat intäktstappet vid utgången av fjärde kvartalet 2020. I samband med strategiarbetet har ytterligare effektiviseringsarbete genomförts, vilket förväntas medföra kostnadsreduceringar från och med fjärde kvartalet 2020.

Som jag skrev i mitt förra VD ord så är det fokus på att bygga ett snabbt och smidigt bolag med en stark organisation genomsyrad av entreprenörsanda samt tillväxtfokus.

Det jag kan konstatera är att vi under Q3 har fått flera viktiga byggstenar på plats såväl organisatoriskt så som strategiskt, vilket förväntas driva hållbar lönsam tillväxt framåt. Vi har under Q3 diversifierat våra intäktsströmmar genom att aktivt arbeta med ”up-sale” samt ”value adding services”, vilket medfört att +10% av våra intäkter i Q3 genererats via dessa intäktsströmmar som även är skalbara via förvärv. Samtidigt förväntas vi under Q4 vara klara med en 2 år lång process att migrera samtliga bolagets sajter till en och samma plattform. Sammantaget gör detta att vi känner oss taggade inför framtiden och är redo att ”docka in” lyckade förvärv.

Ny strategiinriktning och intensifierad förvärvsstrategi

Under det tredje kvartalet har Bolaget implementerat en mer offensiv strategi, vilken Bolagets huvudägare ställer sig bakom. Den nya strategin innebär ett ökat fokus på förvärv och partnerskap för att öka tillväxttakten och möjliggöra att Acroud blir en större utmanare på marknaden. Under de senaste två åren har vi byggt en skalbar infrastruktur som är anpassad för en förvärvsstrategi och vår ledningsgrupp har omfattande M&A erfarenhet från förvärv och integrationer - vi är redo!

Sammanfattningsvis innebär den nya strategin fokus på tillväxtmarknaden USA samt Sports Betting. Vi ska samtidigt fortsätta bygga volym i nuvarande kärnverksamhet. Strategin kommer att implementeras både organiskt och genom förvärv.

För att skapa förutsättningar för framtida tillväxt och frigöra kapital för den operativa verksamheten är det även prioriterat att kontinuerligt optimera Bolagets kapitalstruktur.  Vi ser över möjligheter att stärka Bolagets balansräkning för att öka Bolagets flexibilitet och skapa förutsättningar för förvärv.

Under oktober har vi ingått ett Letter of Intent (LOI) avseende förvärv av ett snabbväxande lead generation bolag inom Sports Betting väl positionerat på tillväxtmarknader så som Latinamerika, Afrika och Asien. Transaktionen förväntas slutföras i mitten av november. Förvärvet är av transformativ natur där vi stärker vår underliggande verksamhet, och accelererar tillväxt inom strategiska fokusområden så som Sportsbetting och Emerging markets.
 

”Intensifierat fokus på den Nordamerikanska marknaden”
 

Vi har i början av November signerat ytterligare ett LOI avseende förvärv av ett snabbväxande bolag inom Sports Betting som är väl positionerat mot den amerikanska marknaden. Det intressanta med detta bolag är att det genererar en helt ny typ av intäktsström för oss. Bolaget tar betalt för speltips av sina användare via ett antal sajter och har ingen affiliate trafik i dagsläget. Noterbart är att verksamheten inte behöver licens och kan bedrivas lagligt i samtliga delstater i USA.

Vi ser flera möjligheter till att förfina bolagets nuvarande affärsmodell. Det potentiella förvärvet kommer att stärka oss ytterligare inom Sportsbetting och ger oss en attraktivare position på den för oss viktiga amerikanska marknaden. Förvärvet planeras slutföras under det fjärde kvartalet och betalas delvis kontant och delvis via aktier.

USA status och framtida tillväxtplaner

I linje med tillväxtstrategin och Bolagets expansionsplan för USA har Acroud erhållit fem nya licenser i de amerikanska delstaterna Michigan, West Virginia, Colorado, Indiana och Iowa. Samtidigt förväntar vi oss att erhålla licens inom kort i Pennsylvania samt Illinois.

Drivet av vårt dedikerade USA team ser vi ett ökat trafikflöde i Nordamerika samtidigt som vi har intensifierat arbetet med licensansökningar, vilket sammantaget skapar förutsättningar för en tillväxtresa med nuvarande tillgångar i takt med att fler stater ”öppnar”.

Vi går ett spännande 2021 till mötes

Jag vill betona att, även om vårt tredje kvartal har varit utmanade finansiellt sett, så är min bedömning att vi har fått centrala byggstenar på plats inför ”Acroud-resan”. Baserat på tidigare erfarenhet och befattningar på tillväxtbolag inom industrin så har vi en ledtid innan aktieägarvärde skapas. Vårt team är framåtlutad och genom organisk tillväxt kombinerat med riktigt bra strategiska förvärv är vi redo att ta Acroud till nästa nivå under 2021.

Nu fortsätter vi att skriva på ett nytt viktigt kapitel i bolagets historia. Jag ser fram emot att fortsätta Acrouds påbörjade tillväxtreas tillsammans med ett team i världsklass. Tillsammans kommer vi bygga ett starkare och lönsammare företag med stark kultur, vilket kommer gynna såväl kunder, slutanvändare, leverantörer och aktieägare

Join the Ride!

Acrouds VD Robert Andersson och CFO Gustav Vadenbring presenterar rapporten klockan 10:00, som följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska och går att följa på www.acroud.com eller via https://tv.streamfabriken.com/acroud-q3-2020

För att ta del av presentationen via telefon, ring något av följande nummer:

Från Sverige: +46856642695
Från Storbritannien: +443333009031
Från USA: +18335268384

Webbsändningen och presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängliga på www.acroud.com och kan ses i efterhand.

Ansvariga parter

Denna information utgör insiderinformation som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, CFO
+356 9967 6001

ACROUD AB (publ)
Telefon:     +356 2132 3750/1
E-mail:       [email protected]
Websida:   www.acroud.com

Om ACROUD AB
ACROUD äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar ACROUD användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (ACROUD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399