Net Gaming förtidsamorterar delar av existerande konvertibellån

Net Gaming Europe AB (publ) ("Bolaget") har beslutat att förtidsamortera delar av Bolagets utestående konvertibellån med ISIN SE0009409139 ("Konvertibellånet").

Net Gaming Europe AB (publ) har beslutat att förtidsamortera 50 % av det totala ursprungliga beloppet på Bolagets utestående Konvertibellån, d.v.s. 70 mkr. Beslutet fattades efter att konvertibelinnehavarna röstade för en ändring av konvertibelvillkoren, vilket gav Bolaget möjlighet att amortera 50 % av ursprungligt konvertibellånebelopp utan att Bolaget anskaffar eget kapital genom nyemission i motsvarande belopp. Förtidsamorteringen kommer att ske den 5 oktober 2017 med avstämningsdag den 28 september 2017. Beloppet för förtidsamorteringen kommer att motsvara 103 % av nominellt belopp plus upplupen ränta fram till tidpunkten för förtidslösen.För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: +46 8 410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2017 kl. 10:40 CET.