Delårsrapport kvartal 2 2019

Utmanande kvartal men fortsatt god rörelsemarginal och kassagenerering

Andra kvartalet 2019

 • Intäkterna minskade till 3 497 kEUR (4 597).
 • EBITDA minskade till 2 024 kEUR (2 983).
 • Resultat efter skatt minskade till 1 242 kEUR (2 088) 
 • Resultat per aktie efter utspädning minskade till 0,016 EUR (0,029).
 • Total NDC-tillväxt minskade med 29%, största vertikalen Casino minskade med 33%.
 • Kassaflöde för den löpande verksamheten minskade till 1 983 kEUR (2 533 kEUR).

Första halvåret 2019

 • Intäkterna minskade till 7 550 kEUR (8 925).
 • EBITDA minskade till 4 577 kEUR (6 085).
 • Resultat efter skatt minskade till 3 183 kEUR (4 232) 
 • Resultat per aktie efter utspädning minskade till 0,042 EUR (0,061).
 • Total NDC-tillväxt minskade med 22%, största vertikalen Casino minskade med 24%.
 • Kassaflöde för den löpande verksamheten minskade till 4 824 kEUR (5 094 kEUR).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Förvärv av BettingGuide.se som lanseras på den reglerade svenska spelmarknaden.
 • Förstärkt ledningsgrupp med ny Head of M&A med tillträde 29 april 2019.
 • Lansering av nytt designkoncept för CasinoGuide i UK och US samt Casinospielen.de i Tyskland i syfte att öka användarvänlighet samt konvertering.
 • Ny teknisk plattform har lanserats, vilken medför snabbare laddningstider, ökad användarvänlighet samt skalbarhet vid geografisk expansion och lansering av nya digitala varumärken.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Förvärv av MaxFreeBets.co.uk, ett ledande varumärke inom betting på den reglerade brittiska spelmarknaden.


VD-ord: Fortsatt långsiktigt goda möjligheter för Net Gaming trots politiska regleringseffekter

Som förväntat påverkas vi under andra kvartalet av fortsatta politiska regleringseffekter på den europeiska spelmarknaden. Intäkterna minskade till 3 479 kEUR (4 597). EBITDA-marginalen minskade något till 58% (65%) och det löpande kassaflödet uppgick till 1 983 kEUR (2 533). Trots ett utmanande kvartal och minskade intäkter visar vi att vår affärsmodell och rörelsemarginal är fortsatt god.

Andel Rev Share fortsatte öka under kvartalet och uppgår nu till hela 47% jämfört med 30% för ett år sen eller 12% för två år tillbaka. Omställningen ger oss en stabilare och mer förutsägbar intäktsbas som gynnar oss långsiktigt. Vi har som tidigare kommunicerat upplevt en ökad konkurrens i Nordamerika och har under andra kvartalet samt i inledningen av tredje kvartalet lanserat flera viktiga produktsatsningar i regionen. Vi förväntar oss en fortsatt god potential i Nordamerika över tid.

Tack vare vår starka kassagenerering har vi resurser att fortsätta expandera verksamheten organiskt enligt vår tillväxtstrategi. Vi har under andra kvartalet bl.a. uppgraderat vår egenutvecklade tekniska plattform, i syfte att öka skalbarheten och tempot för geografisk expansion samt förbättra snabbheten för våra digitala varumärken. Vi har även lanserat vår bettingprodukt på det nya varumärket BettingGuide.se. Även våra varumärken CasinoGuide samt Casinospielen.de har nylanserats med förbättrad design, användarvänlighet och användarnytta i Storbritannien, USA och Tyskland. Vi kommer framöver hålla högt tempo med fler lanseringar på ett flertal geografiska marknader. 

Vårt förvärvsfokus har ökat och i slutet av det andra kvartalet förvärvade vi BettingGuide.se, som nu kommer att bli vårt varumärke på den reglerade svenska marknaden. Vidare har vi efter periodens utgång förvärvat Maxfreebets.co.uk, ett väletablerat digitalt varumärke på den reglerade brittiska spelmarknaden. Vi ökar därmed tempot inom bettingvertikalen och samtidigt adderar vi till två nya intäktsben på reglerade marknader vilka vi bedömer ha god långsiktig utvecklingspotential.

Vår ambition är att fortsätta jobba fokuserat för en ökad geografisk spridning av våra intäkter dels genom förvärv och dels genom organisk tillväxt på både befintliga och nya geografiska marknader. Att kontinuerligt minska risken i bolaget genom att sprida den politiska risken över flera geografiska marknader är en strategi vi kommer att driva framgent. 

Vi ser attraktiva affärsmöjligheter framåt att på en starkt fragmenterad marknad disciplinerat genomföra förvärv till rimliga värderingar och som uppfyller våra investeringskriterier. Vår utgångspunkt är att förvärven främst kommer finansieras genom vår relativt stora befintliga kassa samt våra starka löpande kassaflöden. Att använda befintlig kassa samt kassaflöden på detta sätt är jag övertygad om skapar goda värden för Net Gamings aktieägare över tid då vårt övergripande finansiella mål är vinsttillväxt per aktie.

Jag är inte nöjd med hur vi presterat under det andra kvartalet men jag är förhoppningsfull att vi kommer uppvisa förbättrade EBITDA-nivåer framöver.

Marcus Teilman, VD och koncernchef 

För närmare information, vänligen kontakta

Marcus Teilman, VD och koncernchef
Mobil: +356 9936 7352
E-post: [email protected]

Gustav Vadenbring, CFO
Mobil: +356 9967 6001
E-post: [email protected]

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, [email protected], +46 8 528 00 399. 

Denna information är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 08.30 CET.