Acroud publicerar delårsrapport Jan-Mar 2021: Starkt kvartal med tillväxt och förvärv

Första kvartalet 2021

 • Intäkterna uppgick till 5 579 kEUR (3 191), vilket motsvarar en tillväxt om 75% (-21%) och en organisk tillväxt om -10% (-22%).
 • EBITDA uppgick till 1 441 kEUR (1 742). Justerad EBITDA (justerat för jämförelsestörande poster relaterade till förvärv och nyemission) uppgick till 1 575 kEUR (1 742).
 • Resultat efter skatt uppgick till 748 kEUR (2 759). Justerat resultat efter skatt (justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 553 kEUR (1 440).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,006 EUR (0,036). Justerat resultat per aktie (justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 0,005 EUR (0,019).
 • New Depositing Customers (NDC) uppgick till 31 787 (9 622), en ökning med 230 % (-16%).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive en engångsbetalning av skatt i samband med förvärv uppgick till 388 kEUR (1 625).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • I januari förvärvade Acroud tillgångarna i Power Media Group (PMG), som omfattar Voonix, Matching Visions och Traffic Grid. PMG består av tre snabbväxande företag som huvudsakligen är verksamma på den europeiska marknaden med affiliatenätverket Matching Visions och digitala marknadsföringsföretaget Traffic Grid, men innefattar också en branschledande SaaS tjänsteleverantör med Voonix. Under 2020 genererade PMG intäkter om 9,6 MEUR och en EBITDA på 0,9 MEUR. PMG bedriver en annorlunda affärsmodell med höga inträdesbarriärer och har diversifierade intäktsströmmar där Matching Visions verkar som en ”hub” i Affiliation branschen där flera tusen mindre affiliates kopplas ihop med operatörer. Matching Visions drivs med en marginal om 10-15% och är, med sitt nätverk, en nyckel i medie ekosystemet Acroud har skapat.
 • I januari erhöll bolaget en licens i Pennsylvania, som redan är en reglerad delstat. Samtidigt reglerades Michigan, där Acroud redan har en licens, vilket innebär att Acroud kan bedriva affiliateverksamhet inom Sports Betting, Casino och Poker i båda delstaterna.
 • I februari 2021 infördes en ny organisationsstruktur, med två operativa segment: iGaming Affiliation-segmentet och…As a Service-segmentet (SaaS- och BaaS-lösningar). Inom iGaming Affiliation segmentet bedrivs nyhets och jämförelsesajter. Inom …As a Service segmentet erbjuder vi mjukvaru- och service lösningar inom medie och affiliation industrin, s.k. Software as a Service (SaaS) and Business as a Service (BaaS) erbjudanden. I samband med att den nya organisationen infördes bildades en ny och förstärkt ledningsgrupp bestående av sju personer.
 • I februari gav Acroud en uppdatering avseende bolagets strategi på den Amerikanska marknaden. Acroud kommer att fortsätta att fokusera på marknaden i USA och utvärdera olika tillväxtinitiativ för att hitta balansen mellan organisk tillväxt, partnerskap med mediahus och genomförande av eventuella strategiska förvärv. Som ett led i utvärderingen beslutade Acroud att dra sig ur processen avseende potentiellt förvärv för vilket en avsiktsförklaring tecknades den 3 november 2020. Motivet bakom tillbakadragandet av avsiktsförklaringen är en kombination av högre transaktionsrisk än förväntat och ökat momentum för våra existerande tillgångar.
 • I februari undertecknade bolaget ytterligare en avsiktsförklaring avseende förvärvet av TheGamblingCabin (TGC), som är ett snabbt växande företag som erbjuder både en mjukvarubaserad ”speltips” tjänst och mycket populära streaming kanaler inom Sports Betting, Poker samt Travspel. TGC har en tydlig ”strategic fit” med Acroud där vi stärker vårt mjukvaru-erbjudande (SaaS) och samtidigt lägger till några av de mest populära mediekanalerna, YouTube och Twitch, till vårt erbjudande. Förvärvet slutfördes i april 2021.
 • I mars hölls en extra bolagsstämma som beslutade om ett personaloptionsprogram. Personaloptionsprogrammet omfattar nyckelpersoner och kommer att löpa på tre år, fram till och med mars 2024.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Efter periodens utgång förvärvades TGC till en köpeskilling om ungefär 47 MSEK, på kontant och skuldfri basis. Köpeskillingen betalades kontant och med nyemitterade aktier i Acroud. Transaktionen baserades på Acrouds undertecknade avsiktsförklaring som offentliggjordes i ett pressmeddelande den 17 februari 2021. TGC genererade en årlig försäljning om cirka 1,4 MEUR, baserat på 9-månadersperioden Q320–Q121, med en EBITDA-marginal om cirka 65 procent medförande en årlig EBITDA om cirka 0,9 MEUR.
 • I april föreslogs Jonas Strömberg från Erik Selin Aktiehandel AB samt Maria Grimaldi Andersson att väljas som nya styrelseledamöter i Acroud i samband med bolagsstämman den 20 maj 2021. Fredrik Rúden och Jonas Bertilsson avböjde omval.
   

VD-ord: Resan fortsätter!

Det har varit ett väldigt händelserikt kvartal där vi har exekverat i linje med kommunicerad strategiinriktning med ökat fokus på tillväxt, vilket ses i tilltagande NDC (New Deposting Customer) utveckling. Detta är ett av de viktigaste nyckeltalen och utvecklingen har varit mycket stark, till stor del till följd av utförda förvärv och de synergier de medför. Vi har utvecklat Acroud från att vara ett renodlat ”jämförelse sajt” affiliate bolag till att äga ett starkt ”ekosystem” inom media-och affiliation branschen. Vi tar stora steg framåt i hög fart genom ett innovativt och framåtlutat tankesätt. Vi kopplar samman människor, ”Content Creators” (Bloggers, Youtubers, Affiliates, etc.) och verksamheter inom ekosystemet.

Vi har på kort tid utvecklat Acroud från att primärt bedriva traditionella jämförelse- och nyhetssajter inom iGaming till att även bedriva landbaserade live evenemang, SaaS-lösningar, BaaS-lösningar samt högkvalitativt medie-innehåll så som Streaming, Twitch och Youtube. Alla dessa nämnda komponenter eller ”cirklar ”möts i Acroud och det är så ”where the magic happens” i media ekosystemet.

Ett starkt och progressivt kvartal

När jag tillträdde som VD förväntade jag mig att det skulle ta runt 12 månader innan vi skulle skörda de första frukterna av det omfattande förändringsarbetet. Därför är det glädjande att se resultatet för det första kvartalet, som bekräftar detta:

 • NDC utvecklingen är stark och ökar sekventiellt i både iGaming Affiliation- och …As a Service-segmenten, till 31 787 NDC’s, till stor del drivet av förvärv, jämfört med 11,262 NDC´s under fjärde kvartalet 2020
 • INTÄKTERNA ökar sekventiellt om 123 %, till 5 579 kEUR, där även intäkterna från iGaming Affiliation-segmentet visar tillväxt om 13%
 • JUSTERAD EBITDA ökar med 54 % sekventiellt och uppgår till 1 575 kEUR, jämfört med 1 023 kEUR föregående kvartal

Genom förändringsarbetet visar nu den ursprungliga iGaming Affiliation verksamheten inom bolaget tillväxt sekventiellt sett, exklusive förvärv. Våra jämförelsetal gentemot första kvartalet föregående år har påverkats av den anpassning som gjordes på den Holländska marknaden i juli föregående år, vilket främst förklarar den negativa organiska tillväxten inom iGaming Affiliation på årsbasis. Enligt holländska myndigheter förväntas marknaden öppnas igen i oktober av 2021.

Vad är “Framtidens Mediehus”?

För Acroud är det ett mantra och innebär ett par saker. Först och främst är det en inställning. ”Framtidens” innebär att vara lyhörd, anpassningsbar och ligga i framkant. ”Mediehus” innebär att vi bygger ett ekosystem bestående av flera olika komponenter som tillsammans kompletterar varandra med tydliga synergier. Som ett exempel har vi under mars 2021 genererat +1,000 NDC´s genom streaming, vilket inte har genererats tidigare kvartal i verksamheten. Genom att få de olika komponenterna att samverka skapar vi diversifiering, kvalitativt innehåll och höga inträdesbarriärer. Steg för steg rör vi oss från att vara en renodlad aktör med traditionella jämförelsesajter till en produktmix med mer komplexa lösningar med höga inträdesbarriärer och högkvalitativt innehåll.

Genom förvärvet av Power Media Group tog Acroud ett stort språng in i SaaS-branschen och har nu även blivit ett SaaS-företag (Software as a Service). I linje med vår vision att skapa ett bättre sätt för ”Content Creators” att tjäna pengar på sitt arbete erbjuder vi nu två olika mjukvarulösningar. 1) Voonix, som är ett branschledande datainsamlingsverktyg på affiliation-marknaden, och 2) Affhut, som förenklar för användare att bygga och skapa sina egna nätverk av ”Content Creators”.

Förvärvet av TheGamblingCabin (TGC) i april var ännu en viktig milstolpe på vägen mot att skapa ”Framtidens Mediehus”. TGC är en snabbt växande aktör inom streaming- och mjukvarulösningar för media och affiliation branschen. TGC´s ”reduktionsverktyg” är en branschledande mjukvara och bolagets digitala närvaro är imponerande samt kan lanseras internationellt. Detta och de andra förvärv som vi har genomfört på senare tid transformerar och stärker Acroud samtidigt som vi positionerar oss som en SaaS leverantör på den strategiska kartan.

Acrouds tre tillväxtpelare

Efter förvärven har ett nytt bolag formerats, som består av två operativa segment: iGaming Affiliation (nyhets och jämförelsesajter) och …As a Service (SaaS- och BaaS-lösningar). Vår expansionsstrategi för de båda segmenten baseras på tre tillväxtpelare, det vill säga iGaming Affiliation, BaaS- och SaaS lösningar. iGaming Affiliation är vår underliggande affiliateverksamhet, vilken omfattar de traditionella vertikalerna Poker, Sports Betting och Casino. Acroud levererar högkvalitativt innehåll samt använder sig av sökmotoroptimering för att ”ranka högt” i sökord och därigenom driva trafik inom media industrin. Den andra pelaren, ”Software as a Service”-lösningar (SaaS) har beskrivits ovan, medan den tredje pelaren, ”Business as a Service” (BaaS), är ett service-erbjudande som främst innefattar Matching Visions. Matching Visions ger ”Content Creators” (Bloggare, Youtubers, Affiliates osv.) tillgång till en stor kundbas, unik mjukvara, verktyg samt affärsvillkor som annars vore utom räckhåll för dem. Tusentals mindre iGaming affiliates runt om i världen tillhandahåller trafik och nya spelare till onlinespeloperatörer via Matching Visions.

Fokus på “Operational Excellence”

Efter integrationen av de förvärvade verksamheterna ligger fokus på ”Operational Excellence” och på att utveckla det nya Acroud tillsammans med vårt nya team. I februari bildades en ny ledningsgrupp med erfarna ledare från branschen som ser synergierna inom vår koncern och som arbetar snabbt, entreprenörsmässigt samt professionellt. Vi förbättrar oss ständigt och bygger en stark organisation anpassad för tillväxt.

Dessutom har samtliga sajter, efter två års arbete, nu migrerats till en och samma plattform, vilket medför effektiv och skalbar utrullning av sajter. Förberedelserna inför öppning och reglering av de tyska och nederländska marknaderna detta år pågår för fullt och de sista pusselbitarna kommer att falla på plats under det andra kvartalet för att vi ska vara redo att kapitalisera på våra iGaming-tillgångar.

Vår väg för att skapa aktieägarvärde

Jag avser alltid att engagera de bästa medarbetarna, nyttja resurserna maximalt och hitta vår egen unika position i värdekedjan inom branschen. Detta kommer i sin tur att ge maximalt värde för aktieägarna. Detta är exakt vad vi gör när Acroud rör sig på den strategiska kartan och skapar ett unikt mediaföretag med kraftfulla SaaS-lösningar, unikt fokus på Poker och högkvalitativt innehåll, inklusive ett stort nätverk av streamers. Vi försöker se möjligheter där andra ännu inte har förstått den fulla potentialen.

Samtidigt som andra rusar till USA fortsätter vi vår fokus på organisk tillväxt steg för steg där våra amerikanska tillgångar visar momentum. Vi fokuserar på de områden där vi har “lågt hängande frukter” att plocka för att skapa värde för aktieägarna.

Dessutom fortsätter vi att skapa unikt innehåll och unika intäktsflöden genom att ”äga poker igen” via TheGamblingCabin och The Festival Series som är ett landbaserat samt tävlingsinriktat Sports Betting, Casino och Poker evenemang på flera olika destinationer i Europa. Vi utökar även streamingnätverken inom Matching Visions samt breddar våra SaaS-lösningar genom Voonix expansion. Bilder, rörlig media och film blir allt viktigare i vårt dagliga liv och även för sökmotoroptimering, vilket är grunden för att bygga medvetenheten avseende Acroud webbsajter och brands. Således är ”User Generated Content” normen i dag – låt oss göra det genom ett starkt erbjudande i sociala medier.

Vi kommer att fortsätta att driva en opportunistisk förvärvsstrategi där vi utvärderar nya potentiella förvärv, primärt med fokus på SaaS-lösningar och Sports Betting, men vi kommer inte att vara lika aggressiva som andra halvåret 2020 samt första halvåret 2021. Prioritet kommer att ligga på organisk tillväxt i vår basportfölj, integration av genomförda förvärv, samtidigt som vi steg för steg kommer att minska nettoskuldsättningen över tid.

Sammanfattningsvis så börjar bitarna i Acroud-pusslet att falla på plats för att bygga ”Framtidens Mediehus” och vi är förberedda på solid tillväxt. Ni kan förvänta er att vi kommer att fortsätta att hålla ett högt tempo, investera smart och skapa värde för aktieägarna.

Så…

Join The Ride

Robert Andersson Malta, 20 maj 2021

Acrouds VD Robert Andersson och CFO Gustav Vadenbring presenterar rapporten, som följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska och går att följa på www.acroud.com eller via https://tv.streamfabriken.com/acroud-q1-2021

För att ta del av presentationen via telefon, ring något av följande nummer:

Från Sverige: +46850558375
Från Storbritannien: +443333009031
Från USA: +18335268398

Webbsändningen och presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängliga på www.acroud.com och kan ses i efterhand.

Ansvariga parter

Denna information utgör insiderinformation som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, CFO
+356 9967 6001

ACROUD AB (publ)
Telefon: +356 2132 3750/1
E-mail: [email protected]
Websida: www.acroud.com
 

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399

Om ACROUD AB
ACROUD
är en snabbväxande global utmanare som driver och utvecklar +30 jämförelse- och nyhetssajter inom Poker, Sports Betting och Casino. År 2021 lanserade Acroud The Festival Series, som är en tävlingsinriktad Sports Betting, Casino och Pokerupplevelse på flera olika destinationer i Europa. Acroud erbjuder även SaaS (Software as a Service) och BaaS (Business as a Service)-lösningar för iGaming-affiliation industrin. Under 2020 och 2021 har ett antal företag anslutit ”på vår resa” och därmed leder flera erfarna profiler inom industrin Acrouds resa för att skapa "The Mediahouse of the Future". Vårt uppdrag (”mission”) är att förena människor, Content Creators (YouTube, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Vi växer snabbt och är en ledande global aktör i branschen med drygt 90 personer i Malta, Danmark och Sverige. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan juni 2018.