Delårsrapport kvartal 3 2018: 21% organisk tillväxt främst driven av USA

Tredje kvartalet 2018

 • Intäkterna ökade till 51,5 Mkr (40,2). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 51,1 Mkr (38,4).
 • EBITDA ökade till 32,3 Mkr (25,6).
 • Resultatet efter skatt ökade till 20,5 Mkr (-31,7).
 • Resultat per aktie ökade till 0,27 kr (-0,51).
 • Total NDC-tillväxt ökade 35%, största vertikalen Casino ökade NDC:s med 52%.
 • Kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 33,8 Mkr (5,9).

Perioden 1 januari – 30 september 2018

 • Intäkterna ökade till 143,5 Mkr (123,8). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 141,7 Mkr (116,2).
 • EBITDA ökade till 93,2 Mkr (76,8).
 • Resultatet efter skatt ökade till 62,6 Mkr (-15,8).
 • Resultat per aktie ökade till 0,88 kr (-0,26).
 • Total NDC-tillväxt ökade 28%, Casino-vertikalen ökade antalet NDCs med 48%.
 • Kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 81,9 Mkr (75,7).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Nya finansiella mål lanserade med fokus på organisk tillväxt, vinsttillväxt per aktie samt lägre skuldsättning.
 • Fortsatt rekrytering av nyckelpersoner för att stödja tillväxtplaner CFO Gustav Vadenbring och CTO Clinton Cutajar.
 • Förtidsinlösen av hela det resterande konvertibellånet.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Operatörsverksamheten har avvecklats och stöps om till affiliateverksamhet. Net Gaming är nu ett renodlat affiliatebolag.
 • Styrelsen föreslår att byta rapporteringsvaluta från SEK till EUR från och med 1 januari 2019 för att tydligare åskådliggöra bolagets underliggande verksamhet. Bolaget har kallat till extra bolagsstämma. 

VD-ord: NDC-tillväxten inom casino uppgick till 52%

Net Gaming är numera ett helt renodlat affiliatebolag inom iGaming. Därför är det energigivande att våra affiliateintäkter ökade med 33% till 51 Mkr (38) under det tredje kvartalet 2018 varav den organiska tillväxten* uppgick till 21% (15%). EBITDA ökade 26% till 32,3 (25,6) Mkr och rörelsemarginalen minskade något till 62,8 procent (63,7) negativt påverkad av kostnader för listbytet samt paid media som vi håller på att fasa ut. Ytterligare ett kvitto på kraften i vår underliggande verksamhet är att totala NDC-tillväxten ökade med 35% Y/Y och att kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 33,8 Mkr.

Casino – stark underliggande tillväxt
Vår casinovertikal står numera för hela 89% av våra totala intäkter. Casinointäkterna växte med 38% Y/Y i det tredje kvartalet och den underliggande NDC-tillväxten uppgick till 52% Y/Y. Våra casinointäkter i Europa uppvisar god organisk tillväxt om 17%. Vi har ca 1% av den europeiska casinoaffiliatemarknaden och bedömer att våra långsiktiga organiska tillväxtmöjligheter är mycket goda i Europa, bl.a. genom att öka vårt fokus i Storbritannien samt DACH-regionen.

USA – organisk tillväxt om 108%
Vi fortsätter att expandera kraftigt i USA, där den organiska tillväxten uppgick till 108% under det tredje kvartalet. Vi är väl positionerade i USA bl.a. tack vare våra tillgångar och varumärken som t.ex. Pokerlistings.com som har historik sedan 15 år tillbaka. Vi verkställer vår tillväxtplan för USA och investerar i befintliga och nya tillgångar på amerikanska marknaden för att långsiktigt bli en betydande aktör i USA inom iGaming affiliation. Vi bedömer att vår marknadsandel inom casino och poker online affiliation uppgår till ca 1%. Vi vill agera proaktivt och påbörja satsningen i tidigt skede, så att vi står redo när fler delstater öppnar upp för reglering och då även kommer att attrahera fler partners (operatörer) som vi kan samarbeta med och referera slutkunder till. Jag är personligen övertygad om att USA som helhet kan bli den absolut största marknaden inom iGaming globalt sett inom bara ett par år. I Norden har vi kommit långt med omställningen från landbaserat spel till online (drygt 40% av all gambling i Norden sker idag online), medan andelen iGaming i USA idag endast utgör ett par procent.

Grunden till Betting läggs
Vi har under tredje kvartalet fortsatt att bygga upp och investera i nya tillgångar inom vår nya Bettingvertikal. Genom metodiskt och strukturerat arbete tror vi att tillväxtmöjligheterna över tid är mycket goda. Viktigt att belysa är att vi behöver tålamod med bettingvertikalen och förstå att det tar en viss tid innan det strukturella arbetet och investeringarna bär frukt.

Organisk tillväxt, starka kassaflöden och låg skuldsättning
Som vi kommunicerat i det tredje kvartalet 2018 är stark organisk tillväxt tillsammans med låg skuldsättning grundstenar för hur vi vill bygga och utveckla Net Gaming. Som ett led i detta har vi som målsättning att kunna betala av större delen av vårt utestående obligationslån vid förfall med egna likvider genom våra starka kassaflöden och växande kassa.

Tillväxtfokus tillsammans med strikt kostnadskontroll
Vi jobbar vidare strukturerat enligt tillväxtplan och med tydligt fokus på god intern effektivitet, stark kostnadskontroll och lönsamhet. Vi går helt klart en spännande tid till mötes och jag har en positiv magkänsla och stark tilltro när jag tänker på framtiden!

Marcus Teilman, VD och koncernchef


*Vår definition av organisk tillväxt är nettoomsättning exkluderat för förvärv och avyttringar de senaste 12 månaderna samt justerat för valutakursrörelser.

För närmare information, vänligen kontakta

Marcus Teilman, VD och koncernchef
Mobil: +356 9936 7352
E-post: [email protected] 

Gustav Vadenbring, CFO
Mobil: +356 9967 6001
E-post: [email protected] 

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Denna information är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018 kl. 08.30 CET.