Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016

Förvärv slutfört, fortsatt stark tillväxt

Tredje kvartalet

 • Spelöverskottet uppgick till 4 873 tkr (3 118 tkr), en ökning med 56%.
 • Bruttoresultat uppgick till 3 129 tkr (2 102 tkr), en ökning med 49%.
 • Rörelseresultat uppgick till -705 tkr (-944 tkr).

Perioden 1 januari – 30 september 2016

 • Spelöverskottet uppgick till 13 733 tkr (7 325 tkr), en ökning med 87%.
 • Bruttoresultat uppgick till 8 943 tkr (4 664 tkr), en ökning med 92%.
 • Rörelseresultat uppgick till -2 065 tkr (-3 639 tkr).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Net Gaming har tecknat avtal om att förvärva Highlight Media till en initial köpeskilling om 280 mkr på kassa- och skuldfri basis. Därtill kan en tilläggsköpeskilling om maximalt ca 12.9 MEUR tillkomma, som baseras på Highlights EBITDA för 2016 och 2017. Vid ett maximalt utfall av den totala tilläggsköpeskillingen kan Net Gaming välja att betala 3.7 MEUR i aktier.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Net Gaming slutförde förvärvet av Highlight Media den 14 oktober 2016. För att finansiera förvärvet har Net Gaming efter rapportperiodens utgång emitterat ett obligationslån om 200 mkr till en årlig ränta om 13% med förfall i september 2019. Utöver det har Net Gaming även emitterat ett konvertibellån med en årlig ränta om 9,5% samt en konverteringskurs om 4,50 kr, med förfall i oktober 2019. Net Gaming har rätt att återlösa upp till 50% av konvertibellånet fram till den 11 oktober 2017.
 • Investeringsbolaget Varenne har investerat i Net Gaming, både via det konvertibla förlagslånet samt även köpt aktier av Henrik Kvick AB.
 • VD Marcus Teilman har av Henrik Kvick AB tecknat sig för 1 miljon optioner med rätt att teckna 1 miljon aktier i Net Gaming. Löptiden är på 3 år.
 • Den extra bolagsstämman 14 november 2016 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om konvertibellån.
 • Jonas Bertilsson valdes till ny styrelseledamot vid den extra bolagsstämman den 14 november. Jonas Bertilsson arbetar till vardags som investeringschef på Varenne. Han sitter även i styrelsen för Pema Sweden AB, Mengus Stockholm 2011 AB och Bed Factory Sweden AB.

VD har ordet
I oktober redovisade Highlight ett rörelseresultat före avskrivningar om 8,6 mkr.”

Net Gaming slutförde förvärvet av Highlight Media den 14 oktober 2016 och det markerar också starten för en ny era för Net Gaming som bolagsgrupp.

I och med förvärvet av Highlight Media så blir Net Gaming därmed en stark spelare inom prestationsbaserad digital marknadsföring med starkt fokus inom iGaming, s.k. leadsgenerering. Andra stora aktörer inom samma område är t.ex. Catena Media och Game Lounge och nu kan vi på allvar mäta oss med dem.

Under perioden januari – oktober i år omsatte Highlight drygt 108 mkr med ett rörelseresultat före avskrivningar om drygt 71 mkr, en resultattillväxt om drygt 25%. I oktober redovisade Highlight ett rörelseresultat före avskrivningar om 8,6 mkr. Verksamheten har fortsatt att utvecklas väl sedan dess och Net Gaming får del av resultat och kassaflöde från den 14 oktober 2016.

Highlight är en pionjär inom leadsgenerering mot iGaming och grundades redan 2003. Idag driver man över 100 olika sajter runt om i hela världen och är aktiva i över 30 marknader. Trafiken som Highlight levererar till kunderna, spelbolagen (operatörer), är av mycket hög kvalitet och värdet på den trafiken, s.k. Leads, bedömer vi är ett av de högsta i branschen.

Genom Highlights långa historia har organisationen samlat på sig betydande kunskap om branschen och med ett konsekvent och datadrivet arbetssätt kan vi skapa nya tillväxtmöjligheter på nya marknader och inom nya vertikaler – både inom iGaming, men även andra intressanta vertikaler online.

Net Gaming besitter genom vår operatörsverksamhet detaljerad kunskap om Highlights besökare, d.v.s. slutkunderna (spelarna) som besöker operatörernas webbsidor och vi kan med den kunskapen utveckla och stärka Highlights kärnaffär ytterligare en dimension.

Jag är naturligtvis väldigt stolt att Net Gaming lyckats förvärva Highlight Media, med en verksamhet som genererar stabila kassaflöden, som är en av de ledande i branschen och som har goda förutsättningar till ytterligare tillväxt.

Tredje kvartalet
Net Gamings operatörsverksamhet utvecklades väl under det tredje kvartalet och tillväxten var 56% jämfört med samma period föregående år. Bruttoresultatet ökade med 49% under samma period. En tillfälligt låg inspelningsprocent för vårt casino har dragit ner intäkterna och därmed även påverkat resultatet negativt. Inspelningsprocenten kan fluktuera på kort sikt, men över tid är den stabil.

Net Gaming får som sagt tillgång till Highlights kassaflöde och resultat efter denna rapports utgång, d.v.s. den 14 oktober 2016 och detta konsolideras då in i samband med Net Gamings bokslutskommuniké i februari 2017. Så som Highlight utvecklats under året så ser jag verkligen fram emot att sammanfatta det fjärde kvartalet, med fortsatt vinsttillväxt. Vi har många intressanta tillväxtspår, både vad gäller marknader och vertikaler.

Marcus Teilman, Verkställande Direktör