Delårsrapport för det första kvartalet 2017: Stark start på året skapar goda förutsättningar framöver

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året.

Första kvartalet

  • Intäkterna uppgick till 40 964 tkr (4 048 tkr), en ökning med 912%.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 25 042 tkr (-584 tkr).
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 24 797 tkr (-721 tkr).

Väsentliga händelser efter första kvartalet

  • Konvertering av 8 999 995,50 kr av det konvertibla förlagslånet har konverterats till 1 999 999 nya aktier.
  • Stark start på Q2 med intäkter väsentligt över normala säsongsvariationer.

VD har ordet

2017 har startat på bästa sätt, med fortsatt stark tillväxt och god lönsamhet. Våra intäkter under det första kvartalet uppgick till 41 mkr, en ökning med 912% jämfört med samma period förra året och EBITDA uppgick till 25 mkr i det första kvartalet 2017, en väsentlig ökning jämfört med samma period förra året. Även rörelsemarginalen ökade till 61%.

Vi har sedan förvärvet av Highlight Media slutfördes arbetat hårt med att systematiskt förbättra oss i alla led inom organisationen. De initiativ vi implementerat i år har gett direkta effekter på i princip samtliga marknader. Vi har sett en förbättring av våra positioner för rankingar i sökmotorer på utvalda sökord med högt värde. Det har lett till att vi även sett en ökning i trafik in till våra sajter och därmed även en ökning i leads (d.v.s. trafiken ut från våra sajter till speloperatörerna). Påverkan på intäkterna kommer normalt sett lite senare.

Inledningen av det andra kvartalet har utvecklats klart positivt. Intäkter och rörelseresultat har varit i linje med det första kvartalet i år trots att det andra kvartalet normalt sett är årets svagaste p.g.a. säsongsvariationer. Sett till ökningen i leads under april så är den underliggande trenden ännu tydligare. Detta gör att jag känner mig väldigt trygg i att kunna leverera ett helårsresultat för 2017 som kommer att visa på fortsatt stark resultattillväxt.  

Vi har god framdrift i vårt dagliga maskineri, vägen framåt för 2017 är utstakad och jag kommer att fortsätta arbeta vidare med vår tydliga tillväxtstrategi. Det innebär även mer konkret att vi vill fortsätta att spela en aktiv roll i den konsolidering som sker på marknaden. Det är utan tvekan en intressant tid vi går till mötes!

Marcus Teilman, VD och koncernchef