Trading update för Q3 2020, tecknande av LOI inom sportsbetting samt nya delstatslicenser i USA

Insiderinformation. Acroud AB (publ) ("Acroud" eller "Bolaget") lämnar trading update för det tredje kvartalet och meddelar samtidigt att man ingått ett Letter Of Intent (LOI) för förvärv av bolag inom sportsbetting samt har erhållit ytterligare tre nya licenser i amerikanska delstater. Bolagets styrelse har beslutat att accelerera genomförandet av tillväxtstrategin med målsättningen att mer aktivt agera på framtida tillväxt- och förvärvsmöjligheter. Bolaget har för tillfället flera aktiva förvärvsdialoger och Bolagets två största ägare ställer sig positiva till den av styrelsen antagna tillväxtstrategin.

Som tidigare kommunicerats har Bolagets tredje kvartal varit utmanande, vilket beror på att den tidigare kraftiga trafikökningen inom poker och casino under mars till maj har avmattats till en nivå likt den innan COVID-19. Vidare går återhämtningen avseende sportsbetting något långsammare än förväntat, samtidigt som Bolaget har anpassat produkterbjudandet att vara förenligt med reglerna på den Nederländska marknaden, vilket sammantaget har lett till ett större intäktstapp än väntat.

Bolaget accelererar nu tillväxten på andra marknader och räknar med att ha parerat intäktstappet runt utgången av fjärde kvartalet 2020. I samband med strategiarbetet har ytterligare effektiviseringsarbete genomförts, vilket kommer medföra kostnadsreduceringar från och med fjärde kvartalet 2020. Det inledda effektiviseringsarbetet fortsätter med målsättningen att förbättra rörelsemarginalen.

Trading update Q3 2020

  • Intäkterna förväntas uppgå till EUR 2,4m under Q3 2020, 33 procent lägre jämfört med Q2 2020 samt 31 procent lägre än Q3 2019
  • Rapporterad EBITDA förväntas uppgå till EUR 1,0m, 36 procent lägre jämfört med Q2 2020 samt 49 procent lägre jämfört med Q3 2019. EBITDA-marginalen för Q3 2020 förväntas uppgå till 40 procent
  • Rapporterat resultat efter skatt förväntas uppgå till EUR 0,3m, jämfört med EUR -1,1m Q2 2020 samt EUR 1,1m i Q3 2019, vilket har påverkats positivt av valutakursfluktuationer relaterade till lånefinansieringen. Justerat för valutakursfluktuationer uppgår Justerat Resultat efter skatt i det tredje kvartalet 2020 till EUR 0,2m.
  • Per den 30 september 2020 estimeras kassapositionen uppgå till EUR 2,1m. Bolagets räntebärande nettoskuld förväntas uppgå till EUR 21,7m, motsvarande en skuldsättningsgrad, definierad som nettoskuld/Adjusted EBITDA, om 3.2, baserat på estimerad LTM Adjusted EBITDA per 30 september 2020.

I linje med tillväxtstrategin och Bolagets expansionsplan för USA med stegvis utrullning i nya delstater har Acroud erhållit tre nya licenser i de amerikanska delstaterna West Virginia, Indiana och Iowa.

Operationellt sett har Bolaget nu ett högt tempo där underliggande KPI:er pekar åt rätt håll i slutet av Q3, vilket är en effekt av förändringsarbetet under Q2 och Q3. Utöver de tre licenser som tilldelades i Q3 så förväntar vi oss även att bli tilldelade licens i Pennsylvania, Illinois samt Colorado inom en snar framtid, vilket markant ökar vår adresserbara marknad i USA”, säger Robert Andersson, CEO

Acroud har ingått ett Letter of Intent (LOI) avseende förvärv av ett snabbväxande lead generation bolag inom sportsbetting positionerat på tillväxtmarknader som Latinamerika, Afrika och Asien. Sammantaget omfattar avtalet en köpeskilling om totalt ca EUR 1,2m där en majoritet av beloppet kommer att betalas i aktier samt med en tillhörande tilläggsköpeskilling givet måluppfyllnad 2021 baserad på EBITDA-tillväxt och med en EBITDA multipel motsvarande 3,5. Det potentiella förvärvet förväntas accelerera Bolagets tillväxt inom strategiska fokusområden så som Sportsbetting och Emerging markets. Mer information kommer att offentliggöras i samband med att ett överlåtelseavtal ingås.

 

Samtliga siffror är preliminära och baserade på management accounts. Nästa finansiella uppdatering är planerad att äga rum i samband med årets tredje kvartalsrapport som offentliggörs den 12 november 2020.

Ansvariga parter

Denna information är sådan som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, CFO
+356 9967 6001

ACROUD AB (publ)

Telefon: +356 2132 3750/1
E-mail: [email protected]
Websida: www.acroud.com

  

Om ACROUD AB
ACROUD äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar ACROUD användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (ACROUD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399