Net Gaming återlöser utestående obligationslån

Net Gaming Europe AB (publ) har beslutat att återlösa samtliga utestående seniora säkerställda obligationer med ISIN SE000834221 ("Obligationerna").

Net Gaming Europe AB (publ) har beslutat att återlösa utestående Obligationer. Återlösen kommer att ske den 5 oktober 2017 med avstämningsdag den 28 september 2017. Obligationerna kommer i samband med återlösen att avnoteras från Nasdaq First Norths obligationslista den 26 september 2017. Beloppet för återlösen kommer att fastställas på återlösendagen.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD

+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: +46 8 410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2017 kl. 08:30 CET.