Net Gaming omstrukturerar och ger progonos för Q2 2020

Net Gamings verksamhet har under andra kvartalet presterat väl samt uppvisar både organisk tillväxt och en förbättrad underliggande lönsamhet i justerad EBITDA. Bolaget befinner sig i en intensiv transformationsfas, efter att Robert Andersson tillträtt som VD, vilket medför att en omorganisation har initierats. Omorganisationen syftar till att skapa bättre förutsättningar för framtida tillväxt och medför engångskostnader som belastar andra kvartalet.

Under det andra kvartalet har omorganisationen av verksamheten samt omvandlingen till Acroud AB påbörjats. Omorganisationen innebär bland annat en avveckling av det svenska kontoret och att en centralisering till Malta genomförs, för att skapa en effektivare och mer kostnadseffektiv organisation. Omorganisationen medför årliga besparingar om EUR 0,3m med full effekt från tredje kvartalet. Omorganisationen medför engångskostnader om EUR 0,5m under andra kvartalet 2020, vilka belastar det operativa resultatet (EBITDA). Bolaget har även beslutat att skriva ned tillgångar relaterade till varumärket PokerLoco om EUR 0,5m som inte kommer att inkluderas i den nya tillväxtstrategin, med fokus på färre produkter, bolaget tagit under 2020. Parallellt har refinansiering av verksamheten framgångsrikt säkerställts under det andra kvartalet, vilket även medfört engångskostnader om ca EUR 0,3m avseende en s.k ”consent fee” vilken belastar finansnettot. Finansnettot har även påverkats negativt av valutakursfluktuationer i EUR/SEK under kvartalets första två månader om ca EUR 1,2m då obligationslånet är upptaget i SEK. Bolagets redovisade resultat efter skatt påverkas negativt i det andra kvartalet av ovan nämnda faktorer.  

”Den underliggande verksamheten utvecklas postivt under det andra kvartalet med organisk tillväxt sekventiellt om 14%, men även jämfört med föregående år. Det bör noteras att en stor del av posterna som påverkar resultatet negativt i det andra kvartalet inte är kassaflödespåverkande och är av redovisningsmässig natur. De offensiva initiativ och den omorganisation vi nu genomför skapar förutsättningar för framtida tillväxt och ett helt nytt Acroud AB kommer stå starkare framöver. Med Sportsbetting som står framför dörren och ett bolag som nu är optimerat för framtiden känner vi oss starka inför den tillväxtresa vi har påbörjat. Som föreslagit till stämman hoppas vi även kunna byta bana till Acroud AB vilket blir en ny milstolpe.” säger Robert Andersson, CEO

Prognos Q2 2020

  • Intäkterna förväntas uppgå till EUR 3,6m under Q2 2020, 14 procent högre jämfört med Q1 2020 samt 4 procent högre än Q2 2019
  • Justerad EBITDA (justerat för engångskostnader avseende omorganisation samt rebranding) förväntas uppgå till EUR 2,1m, 21 procent högre jämfört med Q1 2020 samt 4 procent högre jämfört med Q2 2019. Justerad EBITDA-marginal för Q2 2020 förväntas uppgå till 58 procent.
  • Rapporterad EBITDA förväntas uppgå till EUR 1,6m, 10 procent lägre jämfört med Q1 2020 samt 23 procent lägre jämfört med Q2 2019. EBITDA-marginalen för Q2 2020 förväntas uppgå till 43 procent
  • Rapporterat resultat efter skatt förväntas uppgå till EUR -1,2m, jämfört med EUR 2,8m Q1 2020 samt EUR 1,2m i Q2 2019, vilket har påverkats negativt av nämnda ”engångskostnader” samt valutakursfluktuationer relaterade till lånefinansieringen. Justerat för ”engångskostnader” samt valutakursfluktuationer uppgår Justerat Resultat efter skatt i det andra kvartalet 2020 till EUR 1.4m.
  • Per den 30 juni 2020 estimeras kassapositionen uppgå till EUR 3,0-3,2m. Bolagets räntebärande nettoskuld förväntas uppgå till EUR 21,5m, motsvarande en skuldsättningsgrad, definierad som nettoskuld/EBITDA, om 3,0x, baserat på estimerad LTM EBITDA 30 juni 2020.

Robert Andersson, VD och koncernchef

Alla siffror är oreviderade och baserade på management accounts. Nästa finansiella uppdatering är planerad att äga rum i samband med årets andra kvartalsrapport den 13 augusti 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, Group CFO
+356 9967 6001

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: +46 8 410 380 44

E-mail: [email protected]
Websida: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399

Denna information är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas av kontaktpersonen ovan för publicering den 12 juni 2020 08.55 CET.

 
Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar Net Gaming användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på Nasdaq First North Growth Market Premier. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399