Bokslutskommuniké 2019

Stabiliserad resultatnivå efter utmanande år

Fjärde kvartalet 2019

 • Intäkterna uppgick till 3 285 kEUR (4 712).
 • EBITDA uppgick till 1 915 kEUR (3 254).
 • Resultat efter skatt uppgick till 610 kEUR (1 525). 
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,008 EUR (0,020).
 • New Depositing Customers (NDC) minskade med -18%.
 • Kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 1 765 kEUR (3 738 kEUR).

Helåret 2019

 • Intäkterna uppgick till 14 302 kEUR (18 556).
 • EBITDA uppgick till 8 359 kEUR (12 499).
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 934 kEUR (7 791). 
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,065 EUR (0,107).
 • New Depositing Customers (NDC) minskade med -19%.
 • Kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 8 157 kEUR (12 286 kEUR).

 Väsentliga händelser under kvartalet

 • Nylansering av Casino-sektion på Pokerlistings.com för vidare expansion i Nordamerika.
 • Lansering av CasinoGuideNJ.com, en nischad jämförelsesajt inom casino med fokus på New Jersey.
 • Bolaget har under fjärde kvartalet fortsatt genomföra kostnadseffektiviseringar i organisationen samt att se över roller som Brand Managers i syfte att skapa tydligare styrning, fokus samt resultatansvar till varje enskild sajt.
 • Bolaget har återköpt obligationer till nominellt belopp om 67 mSEK för att optimera bolagets kapitalstruktur.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Efter kvartalets utgång har bolaget lanserat BettingGuideNJ.com, den andra i raden av flera nischade sajter i USA. Tillsammans med CasinoGuideNJ.com samt nylanseringen av Pokerlistings.com. Med dessa satsningar så skapas goda förutsättningar på den amerikanska marknaden.

 

VD-ord: USA-lanseringar och fortsatt Betting-tillväxt

2019 avslutades med att vi i det fjärde kvartalet stabiliserade vår EBITDA trots lägre intäkter sekventiellt. Kvartalets omsättning minskade till 3 285 kEUR och EBITDA uppgick till 1 915 kEUR, vilket innebar en sekventiell förbättring. Löpande kassaflödet var starkt med 1 765 kEUR och en cash conversion om 83%. Positivt är också att NDC-utvecklingen har fortsatt att stabiliseras det senaste halvåret, vilket är viktigt inför framtiden då vi under 2019 ökat andelen revenue share-intäkter (intäktsdelning), som vi vill kapitalisera vidare på framgent.

Vi har under det fjärde kvartalet tagit ett strategiskt beslut att satsa på färre men starkare produkter och som ett resultat av det har vi tillsatt ett antal "Brand Managers" i syfte att skapa tydligare styrning, fokus samt resultatansvar till varje enskild sajt. Detta initiativ är i ett tidigt skede, men vi ser redan resultat och att flera sajter är på väg åt rätt håll, med ökad trafik och konverteringsgrad.

Revenue share 64%
Den kraftiga omställningen av affärsmodellen till ökad andel revenue share har påverkat våra intäkter negativt under 2019. Huvudsyftet med omställningen av affärsmodell är att bygga en stabilare intäktsbas med större andel återkommande intäkter. Vi har nu under fjärde kvartalet nått en revenue share-nivå om 64% av intäkterna som vi känner är en relativt balanserad och uthållig nivå. Vi ser nu att största delen av denna omställning är genomförd. Vi uppskattar att den ökade andelen revenue share-intäkter minskat vår omsättning om ca 1,100 – 1,500 kEUR, vilket bidragit till 25-35% av omsättningsminskningen under 2019.

Fortsatt tillväxt inom Betting
Under 2019 har vi tagit första rejäla steget in i vår nya vertikal - Betting. Vår betting-vertikal fortsatte att utvecklas positivt även under det fjärde kvartalet och andelen intäkter från betting uppgick till 11%. Globalt svarar betting för ca 50% av iGaming-marknaden, så för oss är det ett givet tillväxtspår att vidareutveckla. Vi ser goda möjligheter att fortsätta driva tillväxt genom både befintliga och nya produkter inom segmentet.

Pokerlistings.com expanderar till casino
För att kapitalisera ytterligare på den stora potential vi ser för Pokerlistings.com, så lanserade vi en ny casino-sektion under detta varumärke i det fjärde kvartalet. Den har lanserats på bolagets egenutvecklade tekniska plattform och under det första kvartalet 2020 väntas också en betting-sektion lanseras på Pokerlistings.com. Så här långt har casino-sektionen utvecklats positivt och vi kommer att investera ytterligare i Pokerlistings.com under 2020 eftersom vi ser Pokerlistings som en viktig tillväxtdrivare i USA.

Förbättrad kapitalstruktur inför refinansiering
Under det fjärde kvartalet 2019 genomförde vi återköp av vår obligation till ett nominellt belopp om 67 MSEK. Dessa återköp, som minskar vår bruttoskuldsättning och sänker våra räntekostnader, är ett initiativ inför kommande refinansiering av vårt utestående obligationslån med förfall i september 2020. Tack vare stark kassagenerering ökar vi vår kassaposition varje månad, vilket är viktigt inför denna refinansieringsprocess. Styrelsen har utsett finansiell samt legal rådgivare att utvärdera olika refinansieringsalternativ och processen har påbörjats.

2019 - ett utmanande år
2019 har varit otroligt utmanande och präglats av regleringseffekter på den europeiska marknaden. Jag är på intet sätt tillfreds med vår resultatutveckling, men är fast besluten om att återgå till tillväxt i alla delar av verksamheten under 2020. Jag bedömer att vår EBITDA-nivå bottnade under 2019 och att den kommer att öka under det kommande året. Vi har under året genomgått en viktig omställning genom lanseringen av vår nya tekniska plattform samt att vi nu har fått på plats en kompetent och mer framåtlutad organisation. Jag ser fram emot att under 2020 kunna tillvarata alla de intressanta tillväxtmöjligheter vi identifierat.

Marcus Teilman, VD och koncernchef

För närmare information, vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD och koncernchef
Mobil: +46 708 175 777

E-post: [email protected]

Gustav Vadenbring, CFO
Mobil: +356 9967 6001

E-post: [email protected]

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, [email protected], +46 8 528 00 399.

Denna information är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 08.00 CET.