Kommuniké från extra bolagsstämma 2016-11-14

Vid extra bolagsstämman i Net Gaming Europe AB (publ) fattades följande beslut:

Beslut om emission av konvertibler

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av konvertibler med ett totalt lånebelopp om 140 000 000 kronor. Varje konvertibel ska ha ett nominellt belopp på en miljon kronor. Lånet löper med en årlig ränta om 9,5% från och med den 12 oktober 2016 till och med den 25 oktober 2019. Räntan utbetalas halvårsvis. Lånet förfaller till betalning den 25 oktober 2019. Konvertibelinnehavare har rätt att byta ut sin fordran mot aktier i bolaget till en konverteringskurs om 4,50 kronor per aktie och i övrigt på de villkor som framgår av konvertibelvillkoren.

Bolaget har rätt att återlösa upp till 50% av det konvertibla förlagslånet fram till och med den 11 oktober 2017, förutsatt att bolaget införskaffar eget kapital via nyemission.
Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt och riktas till Henrik Kvick AB, Highlight Media Holdings Ltd, Claes Teilman, Kerstin Holmström Teilman, Rambo Invest AB, Corpus Vile AB, Asara Holding Limited, Lars-Olof Larsson, Br Larssons Leasing AB, Marcus Petersson, Praetorium AB, Patrik Gustafsson, Peak Core Strategies, JRS Asset Management och Varenne AB.

Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade i enlighet med förslaget om att nyvälja Jonas Bertilsson till styrelseledamot. Jonas har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar idag som investeringschef på investeringsbolaget Varenne. Han har mer än 10 års erfarenhet av företagsförvärv och kapitalanskaffningar och har tidigare bland annat arbetat på Carnegie Investment Bank.

”Net Gaming verkar på en fragmenterad marknad vilket skapar möjligheter för geografisk expansion och förvärvsbaserad tillväxt. Jag ser fram emot att bli delaktig i Net Gamings fortsatta tillväxtresa och hoppas att mina erfarenheter inom företagsförvärv, marknadskommunikation och finansiering kommer vara till nytta för bolaget”, kommenterar Jonas Bertilsson.

Jonas övriga styrelseuppdrag omfattar Pema Sweden AB, Mengus Stockholm 2011 AB och Bed Factory Sweden AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com