Net Gaming säkerställer förvärvsfinansiering

Den 7 juli i år offentliggjorde Net Gaming förvärvet av HLM Malta Ltd. Net Gaming har nu säkerställt erforderlig finansiering och förvärvet väntas slutföras inom kort.

Net Gaming Europe AB (publ.) kommer den 13 oktober 2016 emittera ett säkerställt obligationslån om 200 mkr som förfaller till betalning i september 2019. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 13% med halvårsvis räntebetalning. Net Gaming avser att ansöka om notering av obligationslånet initialt på Nasdaq First North inom 30 dagar, för att inom 12 månader notera obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Pareto Securities AB har agerat finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i obligationstransaktionen.

Utöver obligationslånet har Net Gaming även säkerställt 140 mkr i finansiering av ett konvertibelt förlagslån. Net Gamings styrelse har beslutat om en konvertibelemission om 140 mkr, villkorat av stämmobeslut vid en extra bolagsstämma, till vilken Net Gaming inom kort avser kalla. Det konvertibla förlagslånet löper till en årlig ränta om 9,5% med halvårsvis räntebetalning och förfaller till betalning i oktober 2019. Net Gaming har rätt att återlösa upp till 50% av det konvertibla förlagslånet fram till och med 11 oktober 2017, förutsatt att man anskaffar eget kapital via nyemission. Investerare som tecknat sig för det konvertibla förlagslånet äger rätt att konvertera lånet till aktier i Net Gaming till en kurs om 4,50 kr. Fullständiga villkor samt sammanställning av tilldelningsrätter för det konvertibla förlagslånet kommer att presenteras i sin helhet i samband med kallelsen till den extra bolagsstämman.

PwC Debt & Capital Advisory har agerat finansiell rådgivare till Net Gaming.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)            
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com