Ett Dynamiskt Kvartal med ökande momentum

Net Gaming Europe AB (publ) har gjort ett stabilt kvartal, där vi succesivt ökat produktiviteten under kvartalet. Efter kvartalets utgång har refinansiering genomförts, vilket ger bolaget arbetsro att fortsätta utveckla verksamheten med fokus på lönsam organisk tillväxt

Första kvartalet 2020

 • Intäkterna uppgick till 3 191 kEUR (4 053).
 • EBITDA uppgick till 1 742 kEUR (2 553).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 759 kEUR (1 941). 
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,036 EUR (0,026).
 • New Depositing Customers (NDC) minskade med -16% (-15%).
 • Kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 1 625 kEUR (2 835 kEUR).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Styrelsen utsåg Robert Andersson till ny VD och koncernchef med omedelbart tillträde. Förändringen syftar till att skapa bättre förutsättningar för Net Gaming att återgå till tillväxt med bibehållen lönsamhet och skapa aktieägarvärde på kort och lång sikt. Marcus Teilman lämnade därmed som VD samt styelseledamot
 • Net Gaming utförde ytterligare återköp av bolagets egna företagsobligationer över marknaden, motsvarande ett nominellt belopp om 55 mkr. Inkluderande tidigare kommunicerade återköp om 67 mkr, har Net Gaming återköpt obligationer för 122 mkr
 • Net Gaming gav en uppdatering kring resultatet för Q1 2020 samt påverkan från COVID-19 och beslutade att senarelägga årsstämman samt publiceringen av årsredovisningen  

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Net Gaming ansökte i april om godkännande från obligationsinnehavarna gällande vissa ändringar i villkoren för bolagets obligationslån
 • Finansieringen säkerställd med vissa villkorsändringar primärt en förlängning av löptiden till september 2022 samt en bibehållen ränta om 7,25%
 • En genomlysning av bolagets verksamhet drivs av den nye VD’n och ämnar skapa en mer tydlig operativ organisation med fokus på att driva affären framåt.
 • Bolagets påverkan från COVID-19 efter periodens utgång har fortsatt vara i linje med den kommunikation som skedde per 31 mars 2020. Efterfrågan på casino- och pokertrafik visar en fortsatt positiv trend efter periodens utgång.
 • Publicering av årsredovisningen 2019 gjordes den 30 april
   

VD-ord: Join The Ride
Jag har under lång tid följt de flesta bolagen inom spel- och affiliatebranschen och det är alltid ett bolag som har kittlat mitt intresse vilket är Net Gaming, ett bolag med stor potential men där jag tycker mig ha sett att företaget inte har nått hela vägen fram. Nu har jag den stora förmånen att vara bolagets nytillträdda VD och kan tillsammans med mina medarbetare se till att vända bolagets utveckling. Tittar vi på det gångna kvartalet med 3,191 kEUR i intäkter och 1,742 kEUR i EBITDA ser vi att vi fortsatt marginell nedgång. Nu är vårt fokus att ta vara på bolagets potential i form av medarbetare, kunder, slutanvändare, brands och geografiska marknader framåt i hög fart.

Bolaget är fullt av outnyttjad talang där organisation och arbetsflödena inte varit optimalt utformade och till viss del haft fel fokus. Det positiva i detta är att vi som team tillsammans relativt snabbt identifierat de ”lågt hängande frukterna” och förändringsarbetet pågår nu i högt tempo. Planen framåt är tydlig och jag är övertygad om att vi har en ljus framtid. Nu gäller det att ha fokus på operationell effektivitet samtidigt som vi bygger en stark organisation för framtiden.

Om vi lämnar första kvartalet och tittar framåt, vilket är det som är intressant och där fokus ska ligga. Det ligger först och främst ett större och mycket spännande förändringsarbete framför oss för att driva tillväxt samt lönsamhet. Det känns som att hela bolaget är med på detta samt förstår vikten av att förändra sättet att tänka och arbeta, där våra kunder och användare kommer först, vilket skapar vår affär. Net Gaming är, för att vara i denna bransch, ett ”gammalt” bolag som håller på att hitta tillbaka till sin entreprenörsanda och snabbhet - viljan och förståelsen finns där!

I april initierade vi ett röstningsförfarande för att ändra vissa villkor i vår utestående obligation, däribland att förlänga förfallodagen med två år till September 2022. Detta är nu klart, vilket är mycket glädjande samt ett styrkebesked av bolaget i rådande marknad. Säkerställandet av refinansieringen kommer vara bra för såväl aktie och obligationsägare samt ger oss arbetsro att fortsätta utveckla bolaget med fokus på lönsam organisk tillväxt och därigenom sänka skuldsättningsgraden samt bygga aktieägarvärde framgent.

Nu börjar vi skriva ett nytt viktigt kapitel i bolagets historia där vi som har förmånen att arbeta inom företaget gemensamt kommer bygga ett starkare, lönsammare och roligare företag, vilket kommer gynna alla såväl kunder, slutanvändare, leverantörer och inte minst dig som aktieägare.

Join The Ride

Robert Andersson, VD och koncernchef
 

Net Gamings VD Robert Andersson och CFO Gustav Vadenbring presenterar rapporten klockan 10:00 och presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska och går att följa på netgaming.se eller via https://tv.streamfabriken.com/net-gaming-europe-q1-2020
 

För att ta del av presentationen via telefon, ring något av följande nummer:

Från Sverige: +46856642703
Från Storbritannien: +443333009260
Från USA: +18446251570

Webbsändningen och presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängliga på netgaming.se och kan ses i efterhand.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, Group CFO
+356 9967 6001

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: +46 8 410 380 44
E-mail: [email protected]
Websida: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399

Denna information är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas av kontaktpersonen ovan för publicering den 20 maj 2020 08.00 CET.
 

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar Net Gaming användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på Nasdaq First North Growth Market Premier. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399