Delårsrapport kvartal 1 2019

Regleringseffekter i Europa påverkar negativt, Nordamerika fortsätter växa

Första kvartalet 2019

 • Intäkterna från verksamheten minskade till 4 053 kEUR (4 328).
 • EBITDA minskade till 2 553 kEUR (3 102). Justerat för engångseffekt relaterad till avyttringen av Battle of Malta uppgick EBITDA för första kvartalet 2018 till 2 801 kEUR.
 • Resultatet efter skatt minskade till 1 941 kEUR (2 144) 
 • Resultat per aktie efter utspädning minskade till 0,026 EUR (0,031).
 • Total NDC-tillväxt minskade med -15%, största vertikalen Casino minskade NDC:s med -14%.
 • Kassaflöde för den löpande verksamheten ökade till 2 835 kEUR (2 562 kEUR exklusive spelverksamheten).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Förstärkt ledningsgrupp med ny Head of M&A med tillträde 29 april.
 • Net Gaming har från och med 1 januari 2019 bytt rapporteringsvaluta från SEK till EUR för att åskådliggöra verksamheten i den valuta i vilken den operativa verksamheten primärt bedrivs.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Aktieägare representerande 62,5% av aktierna och kapitalet har lämnat förslag gällande Net Gaming styrelse för årsstämman 2019. Fredrik Rüdén och Peter Åström, med bred branscherfarenhet inom iGaming, nomineras till nya styrelseledamöter.
 • Kallelse till årsstämma den 23 maj 2019
 • Publicering av årsredovisningen 2018
 • Net Gaming har ingått avtal med ABG Sundal Collier ("ABG") om att ABG ska agera likviditetsgarant för Net Gamings aktie. Syftet är att främja aktiens likviditet och åtagandet startar måndag den 13 maj 2019

VD-ord: Ökad politisk osäkerhet på Europeiska marknader, fortsatt positiv utveckling i Nordamerika

Intäkterna under första kvartalet minskade med 6 procent. Exkluderat ”paid media” var intäkterna oförändrade jämfört med samma period föregående år. Vår operatörsverksamhet har lagts ned och Battle of Malta har avyttrats, vilket påverkar jämförelsetalen. De politiska regleringseffekterna i Europa samt omställningen till ökad andel Rev Share är två huvudfaktorer till att vi inte uppvisar bättre intäktsutveckling under första kvartalet. Vi kommer ha en fortsatt period framför oss där dessa två faktorer kommer ha en negativ påverkan på våra intäkter. Det som sticker ut positivt under första kvartalet är att Nordamerikas intäkter växte med 42 procent och omregleringen i USA fortskrider.

Politisk osäkerhet
Som redan nämnt genomgår ett flertal nationella marknader i Europa stora legala och politiska förändringar. Den högre politiska aktiviteten under kvartalet har skapat kortsiktig turbulens bland speloperatörerna, vilket spiller över på oss som jobbar med affiliatemarknadsföring. Nederländerna har precis beslutat att reglera online gambling under andra halvan av 2020 och lagförslag kommer presenteras i juni 2019. Sverige blev en reglerad marknad den 1 januari 2019. I Italien debatteras det fortfarande om ett marknadsföringsförbud för gambling, även om affiliatemarknadsföring nu ser ut att undantas. Vi bedömer att den pågående omställningen av spelmarknaden i Europa kommer att fortsätta påverka våra intäkter negativt också under en period framöver. Osäkerheten på kort sikt förändrar inte de långsiktiga marknadsförutsättningarna, men det är i dagsläget för tidigt att säga när en varaktig återhämtning kommer att ske i Europa. Ökad politisk risk finns framöver och är något vi måste leva med.

Andelen Revshare-intäkter ökar
Vi har i linje med vår operationella strategi fortsatt att öka andelen Revenue Share som nu uppgår till 40% (23%) av totala intäkter. Den snabba övergången till Revenue Share påverkar våra intäkter negativt i första kvartalet, men kommer gynna oss med tiden.

Fortsatt tillväxt i Nordamerika
Vi har under kvartalet fortsatt att vidareutveckla och investera i våra tillgångar i Nordamerika. Intäkterna i Nordamerika växte med 42 procent och Nordamerika utgör nu 26 procent av våra totala intäkter. Net Gaming har, och kommer att fortsätta lansera tillväxtprojekt av såväl nationella som lokala varumärken för den amerikanska marknaden. Pennsylvania kommer att regleras senare i år och vi förväntar oss att fler delstater kommer att följa denna trend de kommande åren. Vi ser goda möjligheter till långsiktig tillväxt i Nordamerika, även om vi nu ser en tilltagande konkurrens.

Nya digitala varumärken lanserade
Vi har också lanserat nya varumärken på vår skalbara tekniska plattform under kvartalet. Bland annat har Slotsbot, Bettingonline i UK samt Wettfieber lanserats. Ett fokusområde under 2019 är även att förbättra design och användarnytta. Vi har sett positiva effekter av detta redan under det första kvartalet, något som vi förväntar oss att se även framöver när samtliga intäktsgenererande sajter uppgraderats.

Ökat förvärvsfokus för ökad intäktsdiversifiering
För att parera politiska regleringseffekterna i Europa kommer vi öka fokus på att selektivt genomföra kvalitativa förvärv i syfte att skapa en ökad geografisk intäktsspridning. Detta arbete har intensifierats genom anställningen av Christian Käfling, Head of M&A.

Jag kan avslutningsvis även konstatera att vi har fortsatt strikt kostnadskontroll med kostnadsnivåer i nivå med föregående år. Vi uppvisar ett starkt operativt kassaflöde jämfört med föregående år samt en tydligt förbättrad soliditet, vilket ligger i linje med hur vi vill driva Net Gaming framåt. Vi jobbar hårt varje dag med att steg för steg genomföra vår långsiktiga tillväxtplan.

Marcus Teilman, VD och koncernchef 

För närmare information, vänligen kontakta

Marcus Teilman, VD och koncernchef
Mobil: +356 9936 7352
E-post: [email protected]

Gustav Vadenbring, CFO
Mobil: +356 9967 6001
E-post: [email protected]

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, [email protected], +46 8 528 00 399. 

Denna information är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019 kl. 08.30 CET.