Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017

Starkt momentum driver kraftig tillväxt

En intervju med VD Marcus Teilman finns att se här: https://vimeo.com/230440402

Andra kvartalet

  • Intäkterna uppgick till 42 675 tkr (4 812 tkr), en ökning med 787%.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 25 943 tkr (-498 tkr).
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 25 688 tkr (-639 tkr).

Första halvåret

  • Intäkterna uppgick till 83 639 tkr (8 860 tkr), en ökning med 826%.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 50 985 tkr (-1 082 tkr).
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 50 485 tkr (-1 360 tkr).

Framtidsutsikter

För helåret 2017 har styrelsen fastställt en prognos för Net Gaming med en EBITDA uppgående till cirka 110 mkr. Prognosen är exkluderad eventuella tilläggsförvärv.

VD har ordet

Om det första kvartalet inledde året på bästa sätt, så har det andra kvartalet fortsatt på samma sätt, med fortsatt stark tillväxt. Normalt sett så är det andra kvartalet årets svagaste beroende på normala säsongsvariationer inom spelbranschen. Net Gaming ökade intäkterna med 37,9 mkr motsvarande en tillväxt om 787% och EBITDA ökade med 26,4 mkr jämfört med samma period föregående år.

Utvecklingen av vårt affärsområde lead generation under 2017 har varit starkare än förväntat och under det andra kvartalet ökade intäkterna organiskt med 25% och justerad EBITDA ökade med hela 45% jämfört med samma period föregående år.

För det första halvåret 2017 ökade intäkterna med 17% och EBITDA ökade med 29% jämfört med samma period föregående år. Det skall ställas i relation till att Highlight Media hade en intäktsökning om ca 12% under hela 2016 jämfört med 2015 samt en justerad EBITDA-tillväxt om ca 28% jämfört med föregående år. Det är givetvis glädjande att kunna konstatera att Highlight Media fortsätter att utvecklas väl även i Net Gamings regi och jag ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt.

Jag har fått en del frågor kring vår redovisade skattekostnad. I normala fall uppfyller Net Gaming högst sannolikt grundkraven för att få skattereduktion i Malta vilket gör att den effektiva skattesatsen i koncernen blir ca 5%. I och med att vi också har outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag blir vår effektiva skatt 0% just nu. Redovisningstekniskt tas underskottsavdraget som en kostnad direkt över resultaträkningen. Detta alltså trots att ingen aktuell skattekostnad uppstår och ingen skatt behöver betalas.

I vår utarbetade tillväxtstrategi ingår även förvärv, vilket vi fortsätter att se över löpande. Det finns ett par intressanta förvärvsobjekt, men detta är också avhängigt att erforderlig finansiering finns på plats och styrelsen för Net Gaming ser därför över olika alternativ för att optimera kapitalstrukturen.

Marcus Teilman, VD och koncernchef