Acroud publicerar bokslutskommuniké 2020: Bitarna faller på plats och intensifierat förvärvsfokus

Fjärde kvartalet 2020

 • Intäkterna uppgick till 2 497 kEUR (3 285).
 • EBITDA uppgick till 1 292 kEUR (1 914). Justerad EBITDA (justerat för jämförelsestörande poster relaterade till förvärv, omstrukturering, kompensation från tvist och nyemission) uppgick till 1 023 kEUR (1 914).
 • Resultat efter skatt uppgick till -685 kEUR (610). Justerat resultat efter skatt (justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 94 kEUR (1 193).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,008 EUR (0,008). Justerat resultat per aktie (justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 0,001 EUR (0.016).
 • New Depositing Customers (NDC) ökade med 3% (-17%).
 • Kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 958 kEUR (1 765 kEUR).

Helåret 2020

 • Intäkterna uppgick till 11 630 kEUR (14 302).
 • EBITDA uppgick till 5 492 kEUR (8 357). Justerad EBITDA (justerat för jämförelsestörande poster relaterade till förvärv, omstrukturering, kompensation från tvist och nyemission) uppgick till 5 782 kEUR (8 357).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 256 kEUR (4 934). Justerat resultat efter skatt (justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 2 992 kEUR (4 219).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,016 EUR (0,065). Justerat resultat per aktie (justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 0.038 EUR (0.056).
 • New Depositing Customers (NDC) minskade med -18% (-19%).
 • Kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 5 765 kEUR (8 157 kEUR).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker avseende räkenskapsåret 2020 till förmån för tillväxtinitiativ.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Bolagets styrelse beslutade att accelerera genomförandet av tillväxtstrategin med målsättningen att mer aktivt agera på framtida tillväxt- och förvärvsmöjligheter. Bolaget har under kvartalet intensifierat förvärvsfokus och Bolagets två största ägare har ställt sig positiva till tillväxtstrategin.
 • Bolaget gav i oktober en uppdatering kring resultatet för Q3 2020 och meddelade samtidigt att man ingått ett Letter Of Intent (LOI) avseende förvärv av ett snabbväxande lead generation bolag inom Sports Betting. I början av November tecknades en avsiktsförklaring avseende potentiellt förvärv i USA inom Sports Betting.
 • I November genomförde Acroud en riktad nyemission om 35 294 118 aktier till ett pris om 2,55 SEK per aktie motsvarande cirka 90 MSEK i allokerad efterfrågan. Emissionen möjliggör för Bolaget att genomföra tillväxtstrategin samt att agera snabbt när attraktiva möjligheter för förvärv uppstår. Samtidigt stärktes Bolagets finansiella ställning.
 • I November slutförde Acroud det första förvärvet inom Sports Betting rörande den avsiktsförklaring (”LOI”) vilken kommunicerades i oktober 2020. Den förvärvade verksamheten är ett snabbväxande lead generation bolag inom Sports Betting positionerat på tillväxtmarknader såsom Latinamerika, Afrika och Asien. Förvärvet förväntas accelerera Bolagets tillväxt inom strategiska fokusområden såsom Sports Betting och Emerging Markets.
 • Acroud tecknade i början av November ytterligare en avsiktsförklaring avseende förvärv av PMG Group för att stärka sin strategiska position på marknaden. PMG är ett snabbt växande företag som är aktivt huvudsakligen på den europeiska marknaden med affiliate-nätverket Matching Visions och iGaming-kampanjmäklaren Traffic Grid, men är också branschledande SaaS-tjänsteleverantör med Voonix.
 • I December erhöll Bolaget licens att bedriva verksamhet i Michigan, som reglerades i januari 2021 och inkluderar såväl Sports Betting, Casino såsom Poker.
 • I slutet av kvartalet erhöll Acroud godkännande från obligationsinnehavare avseende vissa ändringar i obligationsvillkoren för dess utestående seniora och säkerställda obligationslån. Godkännandet medförde att majoritetsägaren Trottholmen kan äga mindre än 50% av aktierna i bolaget.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Acroud förvärvade tillgångarna i Power Media Group bestående av Voonix, Matching Visions och Traffic Grid för att stärka sin strategiska position på marknaden. Målbolagen är snabbväxande företag huvudsakligen på den europeiska marknaden med affiliate-nätverket Matching Visions och performance marketing bolaget Traffic Grid, men är också branschledande SaaS-tjänsteleverantör med Voonix. Under 2020 genererade Målbolagen 9,6 miljoner EUR i nettoomsättning och 0,9 miljoner EUR i EBITDA.
 • Efter periodens utgång har Bolaget även erhållit licens att bedriva verksamhet i Pennsylvania, som är en redan reglerad delstat. Samtidigt reglerades Michigan där Acroud redan har licens vilket medför att Acroud kan bedriva såväl Sports Betting, Casino såsom Poker affiliate verksamhet i båda delstaterna.
 • Efter periodens utgång har Bolaget kallat till en extra bolagsstämma för att lansera ett övergripande personaloptionsprogram för de anställda. Personaloptionsprogrammet kommer omfatta 30 anställda och löpa under 3 år tills mars 2024. Den extra bolagsstämman hålls 1 mars 2021.
 • Efter periodens utgång har Bolaget undertecknat en avsiktsförklaring (“LOI”) avseende förvärv av ett Europabaserat mediabolag inom Sports Betting (”Målbolaget”). Målbolaget är ett snabbt växande företag som erbjuder både en mjukvarubaserad ”speltips” tjänst och mycket populära streaming kanaler inom Sports Betting, Poker samt Hästspel. Målbolaget har en tydlig ”strategic fit” med Acroud där vi stärker vårt mjukvaru-erbjudande (SaaS) samt adderas några av de mest populära mediekanalerna, YouTube samt Twitch, till vårt erbjudande. Målbolaget genererade en årlig försäljning om cirka 1,4-1,5 miljoner euro, baserat på 9 månaders perioden Q320-Q121, med en EBITDA-marginal om cirka 60% medförande en årlig EBITDA om 0,9 – 1,0 miljoner euro. Avtalet omfattar en total initial köpeskilling om cirka 5,0 miljoner EUR på kontant- och skuldfri basis, och en tilläggsköpeskilling vilken är beroende av 2023 års EBITDA. Förvärvet är fortsatt villkorat av ett slutligt styrelsegodkännande och att parterna ingår ett slutgiltigt köpeavtal. Målsättningen är att affären ska slutföras första halvåret 2021. Köpeskillingen planeras betalas via 50% i kontanter och 50% via nyemitterade aktier i Acroud.

VD-ord: En utmanare på jakt som genomgår stora förändringar

Vem är egentligen denna hungriga utmanare Acroud? Och vad är det vi jagar? Låt oss blicka tillbaka på det gångna året för att besvara dessa viktiga frågor innan vi blickar framåt.

Det har snart gått ett år sedan jag fick förmånen att bli VD för Acroud och vi påbörjade resan för att skapa ”Framtidens Mediahus”. Det har minst sagt varit ett händelserikt år, inte minst på global nivå som vi alla är medvetna om. Men låt oss fokusera på Acroud. Bolaget har i full fart transformerats från att sitta fast i gamla tankebanor till att vara ett framåtlutat företag genomsyrat av entreprenörsanda. Vi är nu ”A Crowd” av skarpsinnade individer i ett företag med en unik marknadsposition. Det gångna året har kännetecknats av ett intensivt förändringsarbete då vi har byggt om företaget i snabb takt där vi har säkerställt refinansiering, genomfört kapitalanskaffning, bytt företagsnamn till Acroud, bildat ett starkt team med omfattande branscherfarenhet, genomfört strategiska förvärv, etc. Det har följaktligen skett ett större strategiskifte till att bli mer offensiva och framåtlutade, och vi har därmed skapat ett företag förberett för stark framtida tillväxt.

Trendskifte under fjärde kvartalet…

Finansiellt sett så har 2020 varit ett utmanande år då intäkter och marginaler har minskat mycket beroende på marknadsregleringseffekter, men även på grund av den historiska strategin. När jag började som VD förväntade jag mig att det skulle ta runt 12 månader innan vi skulle kunna skörda de första frukterna av det omfattande förändringsarbetet. Därför är det extra glädjande att se trendskiftet i slutet av fjärde kvartalet, såsom:

 • NDC nivån ökar sekventiellt med drygt 120% bland annat drivet av förvärv
 • INTÄKTERNA ökar 5 % sekventiellt och uppgår till 2,497 kEUR
 • JUSTERAD EBITDA ÖKAR 7 % sekventiellt och uppgår till 1,023 kEUR

Vi kan vara stolta över dessa framsteg, även om det i ärlighetens namn inte spelar någon roll i det stora hela eftersom det finansiella resultatet bara är ”en ögonblicksbild” som redan ligger bakom oss i tiden. Kom ihåg att “bättre är bara tillfälligt”, eftersom imorgon kommer vi att vara bättre än idag. Om vi blickar tillbaka på det sista kvartalet och perioden fram tills nu, så blir det betydligt mer spännande då det har varit ett väldigt händelserikt kvartal, där många av bitarna i Acroud:s pussel har fallit på plats.

Pusselbitar faller på plats…

Under de senaste kvartalen har en ny och mer offensiv tillväxtstrategi implementerats för att bygga en plattform för tillväxt och skapa ett unikt företag på marknaden.

Vi har rest kapital om 90 MSEK genom en nyemission som stärker vår balansräkning samt gör det möjligt att skapa en ny marknadsposition genom strategiska förvärv. I samband med nyemissionen har vi även välkomnat flera nya investerare till Acroud vilket gör oss ännu starkare. Med delar av kapitalet slutförde vi förvärven av tillgångarna i Power Media Group (PMG) och tillgångarna i RIAE Media. RIAE Media och i Power Media Group är transformativa förvärv som utgör viktiga pusselbitar i arbetet att skapa det nya Acroud. Acrouds vision är att skapa värde och göra det möjligt för ”Content Creators” (t ex bloggare, youtubers, affiliates, etc.) att tjäna pengar på sitt arbete genom nya verktyg och nya affärer. För att förklara detta på bästa möjliga sätt. Media och information är något som skapas och konsumeras, men också något som man tjänar pengar på genom snabba, nya och ständigt föränderliga sätt. Vi har därför en vision om att bygga ”Framtidens Mediahus”, som vi i själva verket aldrig kommer att uppnå även om vi gör rätt saker eftersom ”bättre bara är tillfälligt”, som jag tidigare nämnde. Sammanfattningsvis, vi möjliggör för verksamheter att frodas och skaffa kunder genom underhållande och pålitligt innehåll.

Genom förvärven har vi transformerats till ett mer diversifierat företag med flera olika intäktsströmmar. Faktum är att vi har skapat ett företag som är anpassat för stark tillväxt med betydligt lägre riskprofil än tidigare. Genom tillgångarna i RIAE Media har vi stärkt vår Sports Betting vertikal och fått dragkraft på både ”Emerging Markets” och i USA. Genom förvärvet av tillgångarna från Power Media Group har vi erhållit omfattande branschkunskap och ett starkt team samt helt nya intäktsströmmar och produkter.

Blickar vi framåt så har vi fortfarande några pusselbitar kvar att lägga genom ytterligare förvärv samt fortsatt utveckling av den underliggande verksamheten, vilket vi för närvarande arbetar med. Men pusselbitarna faller på plats och jag skulle nedan vilja ge er en försmak av vad det är vi skapar.

Till din tjänst…byggs på tre strategiska pelare

Det nya Acroud som skapas bygger på tre strategiska pelare vilka skapar tillväxt och värde för aktieägarna.

Första pelaren – Affiliate Business. Detta är vår affiliateverksamhet bestående av Poker, Sports Betting samt Casino vertikaler. Inom affiliateverksamheten driver vi webbsajter vilka genererar trafik till speloperatörerna. Vi tillhandahåller högkvalitativt trafik och kan genom förvärvet av PMG använda SaaS- samt BaaS lösningar för att öka den underliggande tillväxten och lönsamheten inom affiliateverksamheten. Med andra ord så finns det betydande synergier inom detta område.

Andra pelaren – SaaS Business. Det är mycket ”surr” kring Software as a Service (SaaS) och genom förvärvet av tillgångarna i PMG är vi från och med i år även ett SaaS-bolag. Men vi är också mer än så. Låt mig förklara. I linje med vår vision om att tillhandahålla ett sätt för ”Content Creators” att kunna tjäna bättre på sitt arbete, erbjuder vi nu två mjukvarulösningar. Den första är Voonix vilket är ett branschledande datainsamlingsverktyg för affiliatemarknadsföring. Den andra är Affhut, som möjliggör för den som vill, att bygga och skapa sitt eget nätverk med ”Content Creators”.

Tredje pelaren – BaaS Business. Vi kan nu också erbjuda det vi skulle vilja kalla Business as a Service (BaaS), som är Matching Visions. Matching Visions ger ”Content Creators” (t ex bloggare, youtubers, affiliates, etc.) tillgång till en betydligt större kundbas, unik mjukvara, verktyg samt affärsvillkor som annars är utom räckhåll för dem. Detta innebär till övervägande del att tusentals mindre iGaming-affiliates runt om i världen kommer att tillsammans, via Matching Visions, tillhandahålla trafik och nya spelare till on-line speloperatörer. Med andra ord Matching Visions gör livet enklare för både operatörer och affiliates. Enkelt uttryckt, Business as a Service.

Framöver kommer vi, genom horisontell expansion, att utöka vårt erbjudande avseende BaaS och SaaS utanför iGaming-branschen. Det finns enorm potential och stora uppsidor inom detta område.

Fortsatt expansion i USA

Vi fortsätter på spåret med fokus på den amerikanska marknaden där vi genererade 20 % av intäkterna under det fjärde kvartalet. Vi ser en ökad trafik driven av Poker vertikalen samtidigt som vi nyligen har erhållit licenser i stora delstater så som Michigan samt Pennsylvania. Vi förväntar oss även erhålla licenser inom kort i Illinois samt Virginia.

Några av våra webbsajter vinner mark och rankar bättre under fjärde kvartalet, vilket möjliggör för oss att växa organiskt inom Sports Betting, Casino och Poker. Vi utvärderar för närvarande våra olika tillväxtinitiativ i USA för att hitta balansen mellan organisk tillväxt, partnerskap med ”Media hus” och verkställande av eventuella strategiska förvärv.

Tillbaka till landbaserade ”Events” inom Poker och Casino, varför?

Logiken bakom att arrangera ”Events” inom Poker och Casino är tydlig. Vi stärker vår position inom poker, samtidigt som vi skapar ”surr” och högkvalitativt innehåll till våra webbsajter. Det kommer även att hjälpa våra flaggskepp att växa ännu mer, såsom Pokerlistings.com och CompareCasino.com. Vi bedömer att evenemangen kommer att generera en positiv EBITDA redan från första tillfället, och därutöver alla synergier som genereras.

Det första stoppet för våra evenemang benämnda ”Thefestival.com” blir i Tallin under 2021 beroende på COVID-läget. Det är det första i en rad av ”poker-och kasinoevents” som arrangeras av Acroud i fantastiska städer över hela världen. Det kombinerar det bästa av poker och kasino – allt på en gång.

Vårt första stopp kommer att introducera konkurrenskraftiga roulette & blackjackturneringar vid sidan olika typer av pokerspel vilka våra spelare känner till och älskar.

In på streamingmarknaden med full kraft samt LOI undertecknat

Vi går in på streaming-marknaden och bygger ett nytt varumärke, vilket blir vårt nya streaming-nätverk. Detta kommer att förena iGaming-streaming ”under ett tak” och erbjuda en ”allt-i-ett-tjänst” till streamers som vill få sina streaming-kanaler att växa. Vi har även slagit oss ihop med ett antal stora internationella streamers och detta tillsammans med unik teknik samt branschkunskap kommer att vara en ”Game Changer” för Acroud. Streamer-verksamheten kommer att rullas ut under det första kvartalet 2021. Det är naturligt för oss att starta utrullningen inom iGaming, men vi ser fram emot att ta denna verksamhet till andra vertikaler såsom e-sport.

Vi är helt övertygade om att streaming av högkvalitativt innehåll är en viktig del av den framtida utvecklingen av vår bransch och andra vertikaler inom mediasektorn. De klassiska ”affiliate-jämförelsesidorna” har fortfarande sin målgrupp, men denna typ av högkvalitativt och dynamiskt innehåll sträcker sig bortom det. I linje med denna marknadsutveckling har vi precis även tecknat ett LOI för att förvärva ett Europa baserat mediabolag inom Sports Betting (”Målbolaget”). Målbolaget äger och driver några av Europas bästa streamingkanaler inom Sports Betting, Poker och Hästsport. Målbolaget utvecklar även SaaS-lösningar inom Sports Betting, vilket gör dem till en ”strategic fit” med Acroud och en viktig bit i pusslet. Därutöver har Målbolaget visat en historik av kraftig tillväxt samtidigt som vi ser många synergier framöver. Förvärvet är fortsatt villkorat av ett slutligt styrelsegodkännande och att parterna ingår ett slutgiltigt köpeavtal.

Sammanfattningsvis, så börjar bitarna i Acroud-pusslet att falla på plats för att bygga ”Framtidens Mediahus” och vi är förberedda på solid tillväxt. Ni kan förvänta er att vi kommer fortsätta att hålla ett högt tempo, investera smart och utmana ”status quo”. Som vi alla vet är så förändras livet ständigt.

Join The Ride

Robert Andersson Malta, 18 februari 2021

Acrouds VD Robert Andersson och CFO Gustav Vadenbring presenterar bokslutskommunikén, som följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska och går att följa på www.acroud.com eller via https://tv.streamfabriken.com/acroud-q4-2020

För att ta del av presentationen via telefon, ring något av följande nummer:

Från Sverige: +46850558373
Från Storbritannien: +443333009031
Från USA: +18335268380

Webbsändningen och presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängliga på www.acroud.com och kan ses i efterhand.

Ansvariga parter

Denna information utgör insiderinformation som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, CFO
+356 9967 6001

ACROUD AB (publ)

Telefon: +356 2132 3750/1
E-mail: [email protected]
Websida:  www.acroud.com

Om ACROUD AB
ACROUD äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar ACROUD användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (ACROUD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399