Kallelse till extra bolagsstämma i Net Gaming Europe AB (publ)

Aktieägarna i Net Gaming Europe AB (publ), org. nr. 556693-7255, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 december 2018 kl. 10 i Advokatfirma DLA Pipers lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 december 2018, dels senast klockan 16.00 tisdagen den 11 december 2018 anmäla sig skriftligen till Net Gaming Europe AB (publ), Box 7385, 103 91 Stockholm eller per e-post till [email protected] I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 11 december 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Net Gaming Europe AB. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.acroud.com.

Förslag till dagordning:

1      Stämman öppnas
2      Val av ordförande vid stämman
3      Upprättande och godkännande av röstlängd
4      Godkännande av förslaget till dagordning
5      Val av en eller fler justeringsmän
6      Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7      Beslut om ändring av bolagsordning
8      Stämman avslutas


Beslutsförslag i korthet:

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ska ändras genom ett tillägg av en ny § 5 avseende redovisningsvaluta, innebärande att bolaget ska ha sin redovisningsvaluta i euro.

Tillhandahållande av handlingar
Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med den 26 november 2018 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.acroud.com. 

***** 

Stockholm i november 2018
Net Gaming Europe AB (publ)
STYRELSEN