Uppdaterar finansiella mål med ökat fokus på organisk omsättningstillväxt

Styrelsen för Net Gaming Europe AB (publ.) har beslutat att förtydliga Bolagets finansiella mål, för att bättre spegla huvudinriktningen framöver där Bolaget kommer att fokusera än mer på organisk omsättningstillväxt med starka kassaflöden i kombination med låg finansiell och operationell risk.

Finansiell handlingsfrihet och beredskap

Net Gamings verksamhet skall över tid bedrivas med en låg finansiell risk genom att kontinuerligt sänka nettoskuldsättningen och ha en god likviditet. God finansiell ställning och stark likviditet är högt prioriterat, vilket möjliggör bolagets handlingsfrihet och beredskap för att ta tillvara möjligheter och hantera eventuella framtida utmaningar.


Operationella mål med minskad operationell risk

Net Gamings styrelse har beslutat att verksamheten ska bedrivas med låg operationell risk, bl.a. genom att fokusera på kvalitetsinnehåll som användarna uppskattar och därmed skapar mervärde. Vi utvecklar digitala tjänster och produkter som skapar användarnytta och som ger återkommande användare vilket i sin tur minskar den operativa risken. Bolagets tillväxtsatsningar är primärt på reglerade marknader eller marknader som snart kommer att regleras. Net Gaming jobbar med att vara data- och processdrivna, vilket skapar förutsägbarhet, god styrning och minskat personberoende.

Bolagets operationella risk minskar även över tid genom att;

 • Intäktsdiversifiering: Öka andelen intäkter genom intäktsdelning med våra partners (s.k. revenue share)
 • Marknadsdiversifiering: minskat beroende av enskilda geografiska marknader- däribland via expansion i USA
 • Produktdiversifiering: utöka antalet produkter och vertikaler. Ett exempel är de nyligen lanserade vertikalerna Sportsbetting och Finance.

Nya finansiella mål

Net Gamings nya finansiella mål som anges nedan ska inte betraktas som en prognos, utan snarare som en ambition som styrelsen och ledningen anser är rimliga långsiktiga förväntningar för Bolaget. Styrelsen i Net Gaming har fastslagit följande nya finansiella mål.

Resultattillväxt per aktie.
Net Gamings ska över tid uppvisa en genomsnittlig ökning av resultat per aktie om minst 20%. Resultattillväxt per aktie är det övergripande finansiella målet. Net Gaming bedömer att en stark vinsttillväxt per aktie är det bästa måttet att skapa aktieägarvärde över tid. 

Tidigare fanns inget kommunicerat mål för resultattillväxt per aktie.

Organisk omsättningstillväxt.
Net Gamings långsiktiga mål är en organisk omsättningstillväxt i intervallet 15 till 25%.
Net Gaming kommer kontinuerligt investera i kärnverksamheten samt nya interna tillväxtsatsningar för att säkerställa uthålligt god organisk tillväxt. Tiden när tillväxtsatsningar bär frukt kommer variera och därför kommer den organiska tillväxten fluktuera över tid.

Det ska noteras att Net Gamings definition av organisk tillväxt framöver kommer endast baseras på Nettoomsättning jämfört med föregående period exkluderat för förvärv (senaste 12 månaderna) och avyttringar samt valutakursrörelser. 

Tidigare finansiellt mål var att växa snabbare organiskt än jämförbara aktörer.

Kapitalstruktur
Net Gamings långsiktiga mål är att nettoskuld/EBITDA över tid ska högst uppgå till 2,0.

Net Gaming ska över tid bedriva verksamheten till låg finansiell risk genom låg nettoskuldsättning. Styrelsen har rätt att frångå detta mål under perioder om man bedömer det är bäst för bolaget och aktieägarvärdet.

Tidigare var det finansiella målet för Net Debt/EBITDA högst 3,0 ggr över tid.

Utdelning
Net Gaming kommer under de närmaste åren prioritera sänkt nettoskuldsättning, god likviditet och interna tillväxtinvesteringar framför utdelningar.

Utdelningspolicyn är oförändrad.
 

Bolaget har historiskt även gjort ett antal lyckosamma förvärv vilka har migrerats in till den egenutvecklade skalbara plattformen, vilket även bidragit till underliggande tillväxt och intjäningsförmåga. Det är viktigt att betona att Net Gaming kommer fortsätta utveckla M&A-verksamheten och ta del av den pågående konsolideringen av marknaden när rätt tillfälle ges – dock kommer prioritet ligga på stärkt fokus av organisk tillväxt och kapitalisering av den underliggande lönsamheten i verksamheten.

Nyckelantaganden till Net Gamings uppdaterade finansiella mål

 • Marknaden för iGaming förväntas att fortsätta växa med en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 7,8% under perioden 2018-2023. Andelen gambling som sker online (iGaming) uppgår idag till ca 12% och förväntas uppgå till 15% år 2023. Net Gaming ser en fortsatt långsiktigt uthållig underliggande tillväxt på iGaming-marknaden.
 • Idag står Sportsbetting för ca 50% av omsättningen på iGaming-marknaden. Net Gaming har precis lanserat en bettingprodukt och förväntar sig kunna generera en betydande tillväxt från denna vertikal på sikt, som överstiger genomsnittet för iGaming-marknaden totalt.
 • USA går mot omregleringar i fler delstater och numera tillåts även Betting. Net Gaming har haft tillgångar på den amerikanska marknaden sedan 2003, som vi kommer att kunna kapitalisera på när fler och fler delstater öppnar upp för iGaming. Net Gaming växer för närvarande med mer än 100% på den amerikanska marknaden.
 • Net Gaming är idag en ledande aktör inom affiliatesegmentet och har mångåriga relationer med våra partners. Net Gaming räknar med att kunna bibehålla dessa partnerskap samt ingå nya partnerskap när fler aktörer etablerar sig på marknaden.
 • Konkurrensen bland affiliates förblir oförändrad med nya aktörer som äntrar marknaden, samtidigt som fortsatt konsolidering kommer att ske.

Vid framtagandet långsiktiga finansiella målen har bolaget antagit att inga betydande negativa effekter ska uppstå på grund av väsentliga förändringar, inklusive, utan begränsning, inom följande områden: 

 • Det regulatoriska klimatet, lagar och regler som bolaget, iGamingaffiliate-marknaden, bolagets kunder samt den breda iGaming-marknaden är föremål för.  
 • Våra partners (operatörerna) syn på användandet av affiliates vid kundanskaffningen prognostiseras.
 • De befintliga politiska, skattemässiga, marknads- eller ekonomiska förhållandena, och den administrativa, reglerande eller skatterelaterade behandlingen av koncernen. 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter online i syfte att driva användartrafik till bolagets kunder – främst speloperatörer. Inom koncernen drivs cirka 130 jämförelsesajter i 30 länder. Genom sajterna genererar Net Gaming värdefull användartrafik till främst speloperatörer globalt. Företaget grundades 2005, har drygt 80 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.