KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I NET GAMING EUROPE AB (PUBL)

Årsstämma har hållits genom poströstning i Net Gaming Europe AB (publ), 556693-7255, torsdagen den 25 juni 2020 varvid i huvudsak följande beslut fattades:

Stämman fastställde balans- och resultaträkningen för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2019 samt beslutade att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade att fastställa styrelsearvodet till 160 000 kronor för respektive ledamot som inte är anställd i bolaget. Till ordförande i ersättnings- eller revisionsutskott fastställdes ett arvode om 40 000 kr och till ledamot som ingår i ersättnings- eller revisionsutskott fastställdes ett arvode om 20 000 kr. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Henrik Kvick, Jonas Bertilsson, Fredrik Rüdén och Peter Åström samt nyvälja Kim Mikkelsen. Henrik Kvick omvaldes som styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som har meddelat att Aleksander Lyckow fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att anta nya riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelen att fatta beslut om nyemission av högst 60 miljoner aktier. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka bolagets kassa eller möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier.

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag om ändring av företagsnamn till ACROUD AB.

Stämman beslutade att inrätta ett personaloptionsprogram för nyckelpersoner i bolagets dotterbolag ("Personaloptionsprogrammet"). Högst 2 500 000 personaloptioner får utges och ska erbjudas anställda i bolagets dotterbolag, förutsatt att de anställda saknar skattehemvist i Sverige, i enlighet med följande fördelning: Bolagets verkställande direktör ska erhålla högst 750 000 personaloptioner, tre (3) ledande befattningshavare ska erhålla högst 250 000 personaloptioner vardera och tio (10) nyckelpersoner ska erhålla högst 100 000 personaloptioner vardera. Bolagets styrelse fattar beslut om tilldelning inom ovannämnda ramar.

Varje option ska medföra en rätt att förvärva en (1) ny aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktie i bolaget enligt Nasdaq First North Premier Growth Market officiella kurslista under perioden fr.o.m. den 26 juni 2020 t.o.m. den 9 juli 2020. Personaloptionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier under perioden fr.o.m. den 15 juli 2023 t.o.m. den 15 augusti 2023.

I syfte att möjliggöra leverens av aktier enligt Personaloptionsprogrammet beslutade stämman att emittera högst 2 500 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse av aktieägarnas företrädesrätt tillkomma bolagets helägda dotterbolag Rock Intention Malta Ltd. Stämman beslutade att godkänna att dotterbolaget vidareöverlåter teckningsoptionerna vederlagsfritt till deltagare i Personaloptionsprogrammet.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med cirka 63 246 Euro fördelat på 2 500 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier enligt optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,3 procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget per dagen för kallelsen.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, CFO
+356 9967 6001

Net Gaming Europe AB (publ)                
Telephone:   08-410 380 44
E-mail:         [email protected]
Website:      www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399
 

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar Net Gaming användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på Nasdaq
 First North Growth Market Premier. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399.

www.acroud.com