Letter of Intent avseende affiliateförvärv i Norden

Net Gaming har signerat ett Letter of Intent avseende förvärv av affiliatetillgångar främst i Sverige, men även i Storbritannien och driver trafik genom främst paid media.

Verksamheten är under stark tillväxt och förväntas generera för närvarande en kvartalsvis försäljning på cirka 400 000 euro, med en rörelsemarginal på cirka 50 procent.

Förvärvet av verksamheten förväntas ske efter slutförd Due Dilligence. Den initiala köpeskillingen uppgår till 3 MEUR, varav 2 MEUR betalas kontant med befintlig kassa, medan 1 MEUR betalas med aktier i Net Gaming. Kursen kommer att bestämmas av den volymvägda genomsnittskursen 5 dagar innan och 5 dagar efter signering av slutgiltigt inkråmsavtal. Utöver detta kan maximalt en tilläggsköpeskilling komma att betalas om upp till 3.75 MEUR, där Net Gaming kan välja att betala upp till 1/3-del med aktier. Vid maximal tilläggsköpeskilling motsvarar total köpeskilling ca 4,5 gånger vinst före skatt för 2018.

- Jag är väldigt nöjd att vi stärker vår position främst i Sverige, men också till viss del i Storbritannien. Storbritannien är redan en reglerad spelmarknad och Sverige förväntas regleras framöver. Vi vill öka vår andel av våra intäkter på reglerade marknader, både organiskt och via förvärv. Dessutom tar vi klivet in i Paid Media, då detta förvärvsobjektet är verksamt inom flera olika digitala trafikkanaler. Det kommer även att ge oss ytterligare synergier att växa vår befintliga verksamhet ytterligare, kommenterar Marcus Teilman, VD Net Gaming.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef

+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)                 
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november  2017 kl. 15:00 CET.