Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2016


Intäkterna ökade med 86%, bruttoresultatet med 96%

Andra kvartalet

  • Spelöverskottet uppgick till 4 812 tkr (2 590 tkr), en ökning med 86%.
  • Bruttoresultat uppgick till 3 186 tkr (1 628 tkr), en ökning med 96%.
  • Rörelseresultat uppgick till -639 tkr (-1 344 tkr).

Första halvåret

  • Spelöverskottet uppgick till 8 860 tkr (4 207 tkr), en ökning med 111%.
  • Bruttoresultat uppgick till 5 814 tkr (2 562 tkr), en ökning med 127%.
  • Rörelseresultat uppgick till -1 360 tkr (-2 695 tkr). 


Väsentliga händelser under andra kvartalet

  • Vid årsstämman i juni nyvaldes Jonas Söderqvist till styrelseledamot, då Stefan Mahlstein avböjt omval.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Net Gaming har tecknat avtal om att förvärva Highlight Media.

VD har ordet

Vår kraftiga tillväxt under 2016 fortsätter och vårt spelöverskott ökade med 86% jämfört med samma period förra året och 19% jämfört med föregående kvartal. Även bruttoresultatet förbättrades markant med 96% jämfört med samma period föregående år och med 21% mot föregående kvartal. I takt med vår kraftiga tillväxtökning så har också vårt resultat förbättrats. I juni nådde vi ett positivt rörelseresultat före finansnetto. Det tredje kvartalet har inletts med fortsatt stark tillväxt.

Efter periodens utgång har Net Gaming tecknat avtal med Highlight Media Holdings Ltd om att förvärva 100% av aktierna i HLM Malta Ltd inkl. dess fyra dotterbolag. Highlight Media driver idag affiliateverksamhet främst inom poker och casino och omsatte 2015 ca 121 MSEK med en EBITDA om ca 69 MSEK. Initial köpeskilling uppgår till 280 MSEK på skuldfri och kassafri basis. Utöver initial köpeskilling tillkommer en tilläggsköpeskilling om maximalt 12.9 MEUR baserat på bolagets EBITDA för 2016 och 2017. Givet att resultatet av förvärvet leder till att full tilläggsköpeskilling erläggs, bedöms total köpeskilling motsvara ca 4,6 gånger EBITDA. Net Gaming har fram till senast 15 oktober 2016 att erhålla erforderlig finansiering för att slutföra förvärvet. Förvärvsfinansieringen löper på som planerat och vi räknar med att slutföra förvärvet före utsatt tid.

Marcus Teilman, Verkställande Direktör