Bokslutskommuniké 2016: Stark avslutning på året

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året.

Fjärde kvartalet

 • Intäkterna uppgick till 35 204 tkr (3 155 tkr), en ökning med 1016%.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) exklusive engångsposter hänförliga till förvärvet av HLM uppgick till 19 754 tkr (-929 tkr). Engångskostnader hänförliga till HLM-förvärvet uppgick till 2 403 tkr.
 • Rörelseresultat uppgick till 17 113 tkr (-1 205 tkr).

Helåret 2016

 • Intäkterna uppgick till 48 937 tkr (10 480 tkr), en ökning med 367%.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) exklusive engångsposter hänförliga till förvärvet av HLM uppgick till 18 114 tkr (-4 214 tkr).
 • Rörelseresultat uppgick till 15 047 tkr (-4 844 tkr).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Net Gaming slutförde förvärvet av Highlight Media den 14 oktober 2016. HLM:s verksamhet har konsoliderats in i Net Gaming den 14 oktober 2016. 
 • Investeringsbolaget Varenne har investerat i Net Gaming.
 • VD Marcus Teilman har tecknat sig för 1 miljon optioner med rätt att teckna 1 miljon aktier i Net Gaming.
 • Den extra bolagsstämman 14 november 2016 beslutade om konvertibellån.
 • Jonas Bertilsson, investeringschef på Varenne, valdes till ny styrelseledamot vid den extra bolagsstämman den 14 november.
 • Net Gaming noterade sin obligation på First North Bond Market i december 2016.

VD har ordet

”Stark avslutning på året skapar goda förutsättningar inför framtiden”

Net Gamings affärsidé är att investera i snabbväxande iGaming-bolag, främst inom lead generation. Därför är jag mycket glad över att vi slutförde förvärvet av Highlight Media, vilket har gett oss ett mycket positivt bidrag till koncernen.

Det är också med glädje som jag kan presentera en stark avslutning på 2016. Under det fjärde kvartalet ökade vi intäkterna med 1016% till 35,2 mkr och justerad EBITDA exklusive kostnader i samband med förvärvet av HLM landade på 19,8 mkr (-0,9 mkr). Engångskostnader i samband med förvärvet av Highlight Media uppgick till 2,4 mkr. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet landade på 17,1 mkr. För helåret ökade vi våra intäkter med 367% till 48,9 mkr och rörelseresultatet ökade till 15,0 mkr. HLM:s verksamhet och kassaflöde har konsoliderats in i Net Gaming från den 14 oktober 2016.

Det är mycket glädjande att vi fortsätter att växa stadigt och snabbare än marknaden i stort.

Highlight grundades redan 2003 och har ett egenutvecklat Business Intelligence-system, som kommer att utvecklas ytterligare för att optimera den kunskap och lärdom vi kan dra av den enorma mängd data vi sitter på inom hela koncernen.

Vi har bra verksamheter i grunden och har en stark marknadsposition inom lead generation inom iGaming, i en välskött miljö, där vi vill ta en marknadsledande position globalt. Den trafik vi levererar ut till våra kunder (operatörerna) är högkvalitativ med ett högt värde per lead och vi arbetar varje dag systematiskt och metodiskt för att fortsätta med den utvecklingen. Det är en viktig framgångsfaktor för att generera fortsatt god organisk tillväxt. 

Highlight Media genererade 133,1 mkr i intäkter för helåret 2016 med en EBITDA om 88,6 mkr.

Vår tillväxt skall genereras genom geografisk expansion, produktexpansion, via förvärv samt på befintliga marknader. Vi ser goda möjligheter till att driva tillväxt inom samtliga av dessa fyra områden. Under 2017 kommer vi exempelvis att lansera ett par nya produkter och initiativ för att fortsätta ta marknadsandelar.

Jag ser fram emot att fortsätta växa med god lönsamhet och 2017 blir utan tvekan ett mycket spännande år för Net Gaming! 

Marcus Teilman, VD och koncernchef