Kommuniké från årsstämma i ACROUD AB (publ)

Årsstämma har hållits genom poströstning i ACROUD AB, 556693-7255, torsdagen den 20 maj 2021 varvid i huvudsak följande beslut fattades:

Stämman fastställde balans- och resultaträkningen för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2020 samt beslutade att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade att fastställa styrelsearvodet till 160 000 kronor för respektive ledamot som inte är anställd i bolaget. Till ordförande i ersättnings- eller revisionsutskott fastställdes ett arvode om 40 000 kr och till ledamot som ingår i ersättnings- eller revisionsutskott fastställdes ett arvode om 20 000 kr. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Henrik Kvick, Peter Åström och Kim Mikkelsen samt nyvälja Maria Andersson Grimaldi och Jonas Strömberg. Henrik Kvick omvaldes som styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som har meddelat att Aleksander Lyckow fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 60 miljoner aktier. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka bolagets kassa eller möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, CFO
+356 9967 6001

ACROUD AB (publ)
Telefon: +356 2132 3750/1
E-mail: [email protected]
Websida: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande global utmanare som driver och utvecklar +30 jämförelse- och nyhetssajter inom Poker, Sports Betting och Casino. År 2021 lanserade Acroud The Festival Series, som är en tävlingsinriktad Sports Betting, Casino och Pokerupplevelse på flera olika destinationer i Europa. Acroud erbjuder även SaaS (Software as a Service) och BaaS (Business as a Service)-lösningar för iGaming-affiliation industrin. Under 2020 och 2021 har ett antal företag anslutit ”på vår resa” och därmed leder flera erfarna profiler inom industrin Acrouds resa för att skapa "The Mediahouse of the Future". Vårt uppdrag (”mission”) är att förena människor, Content Creators (YouTube, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Vi växer snabbt och är en ledande global aktör i branschen med drygt 90 personer i Malta, Danmark och Sverige. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan juni 2018.