Acroud ansöker om godkännande från obligationsinnehavare av vissa ändringar i obligationsvillkoren för dess utestående seniora och säkerställda obligationslån, 2017/2022

Acroud AB (publ) (“Acroud” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att bolaget, genom ett skriftligt förfarande (s.k. ”written procedure”), söker godkännande från innehavarna av dess obligationer (“Obligationsinnehavarna”) med ISIN SE0010297572 (”Obligationerna”) att göra vissa ändringar i obligationsvillkoren.

Acroud har begärt att agenten Nordic Trustee & Agency AB (publ), i dess egenskap av agent (“Agenten”) för Obligationsinnehavarna, initierar ett skriftligt förfarande i enlighet med obligationsvillkoren. Syftet med det skriftliga förfarandet är att inhämta Obligationsinnehavarna samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren (“Förslaget”). Den övergripande målsättningen med de ändringar som föreslås häri är att möjliggöra för Acroud att (i) emittera nya aktier utan att vara beroende av att befintlig huvudägare deltar vid sådan emission pro rata och (ii) förvärva bolag och betala sådana förvärv med aktier i Acroud genom apportemissioner. De föreslagna ändringarna beskrivs i kallelsen (Eng. notice) till det skriftliga förfarandet (”Kallelsen”) som finns tillgänglig på Acrouds hemsida (www.acroud.com/investor-relations) samt Agents hemsida (www.nordictrustee.com) och (www.stamdata.com).

Den 24 november 2020, genomförde Acroud en riktad nyemission om 35 294 118 aktier till ett pris om 2,55 SEK per aktie motsvarande 90 MSEK i allokerad efterfrågan (”Emissionen”). Acroud tillfördes genom Emissionen cirka 75 MSEK före emissionskostnader. 5 820 759 aktier i Emissionen betalades för genom kvittning mot 14 842 935 SEK av Bolagets utestående obligationer. Emissionen minskar Bolaget skuldsättning och därigenom stärker Bolaget finansiella ställning.

- “Vi är övertygade om att det är till förmån för Acroud, liksom Obligationsinnehavarna, att företaget kan emittera ytterligare aktier. De aviserade förvärven kommer att öka intjäningsförmågan och minska den finansiella risken i Bolaget över tiden”, kommentar från Robert Andersson, VD Acroud.

För att få rösta i det skriftliga förfarandet måste en Obligationsinnehavare vara registrerad som direktregistrerad ägare eller auktoriserad förvaltare av en eller flera Obligationer i skuldboken för Obligationerna den 2 december 2020. Agenten måste ha mottagit en fullständig och korrekt ifylld röstsedel (Eng. voting form) senast kl. 15.00 (CET) den 22 december 2020. Det skriftliga förfarandet kan komma att avslutas i förtid om ett tillräckligt antal röster för att uppnå ett säkerställt resultat har mottagits innan den 22 december 2020.

Acroud förväntas offentliggöra resultatet av det skriftliga förfarandet senast den 22 december 2020. Efter offentliggörandet kommer resultatet av det skriftliga förfarandet publiceras på Acrouds och Agentens respektive hemsidor.

För mer information om det skriftliga förfarandet hänvisas till Kallelsen.

   
För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, CFO
+356 9967 6001

ACROUD AB (publ)
Telefon:    +356 2132 3750/1
E-mail:      [email protected]
Websida:  www.acroud.com

   
Om ACROUD AB

ACROUD äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar ACROUD användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (ACROUD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399