Kommuniké från årsstämman 2016-06-09

Vid årsstämman i Net Gaming Europe AB (publ) fattades följande beslut:

Fastställande av Resultat- och Balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa Resultat- och Balansräkningen för 2015 samt göra de bokslutsdispositioner som styrelsen föreslagit. Vidare beslutades att ingen utdelning för år 2015 kommer att lämnas.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Nyvaldes till styrelseledamot gjorde Jonas Söderqvist, då Stefan Mahlstein avböjt omval. Omvaldes gjorde styrelseledamöterna Tobias Fagerlund, Henrik Kvick och Marcus Teilman.

Till styrelsens ordförande omvaldes på det konstituerande styrelsemötet Henrik Kvick.

Som revisor valdes auktoriserad revisor Per-Åke Bois på Nexia Revision och auktoriserad revisor Daniel Boström valdes som revisorssuppleant i ett år. Årsstämman beslutade om att arvode till styrelsen skall utgå med 120 000 kronor fördelat på styrelseordförande som erhåller 40 000 kr och övriga ledamöter (gäller ej VD Marcus Teilman, som redan är avlönad) erhåller 40 000 kr var samt att arvode till revisorerna skall utgå efter godkänd räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 58 824 000. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka bolagets kassa eller möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier. 

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77