KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACROUD AB

Aktieägarna i ACROUD AB, 556693-7255 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma att hållas med enbart poströstning torsdagen den 20 maj 2021.

 

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 maj 2021, dels senast onsdagen den 19 maj 2021 anmäla sig hos Bolaget genom att skicka in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar med e-post till [email protected] eller med post till adress Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, ”ACROUD AB Årsstämma”, Box 7315, 103 90 Stockholm.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman genom poströstning, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 11 maj 2021. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 14 maj 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Information om poströstning
Bolaget har beslutat att årsstämman ska hållas med enbart poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att årsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Poströstningen utövas genom att ifyllt och undertecknat poströstningsformulär, inklusive bilaga 1 till formuläret, skickas till Bolaget med e-post till [email protected] eller med vanlig post på adress Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, ”ACROUD AB Årsstämma”, Box 7315, 103 90 Stockholm. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Formulär för poströstning finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.acroud.com. Komplett poströstningsformulär ska ha kommit in till Bolaget per post eller e-post enligt ovan senast onsdagen den 19 maj 2021. Poströst kan återkallas fram till och med den 19 maj 2021 genom att meddela detta till [email protected]. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Vidare instruktion finns i poströstningsformuläret.

Poströstning genom ombud m.m.
Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt

eventuellt registreringsbevis ska biläggas poströstningsformuläret och insändas till Bolaget på adress enligt ovan (se information om poströstning). Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.acroud.com.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av förslaget till dagordning.
 5. Val av justeringsman.
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för Bolaget och koncernen.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 9. Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.
 11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
 12. Beslut om antal styrelseledamöter.
 13. Val av styrelse och revisor.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
 15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Föreslås att Emma Norburg väljs till ordförande på årsstämman.

Godkännande av röstlängd (punkt 3)
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner röstlängden som upprättats utifrån de poströster som inkommit i vederbörlig ordning.

Godkännande av förslag till dagordning (punkt 4)
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner förslaget till dagordning.

Val av justeringsman (punkt 5)
Styrelsen föreslår Christian Käfling till justeringsman, eller, vid dennes förhinder, annan person som utses av ordföranden.

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 6)
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning (punkt 8)
Styrelsen föreslår att resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning som hållits tillgängliga enligt nedan fastställs.

Resultatdisposition (punkt 9)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.
 

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör (punkt 10)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 11)
Aktieägare representerande cirka 58 procent av aktierna och rösterna föreslår att årsstämman fastställer att styrelsearvode om 160 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens ledamöter som inte är anställda i Bolaget. Till ordförande i Ersättnings- eller Revisionsutskott ska utgå arvode om 40 000 kronor. Till ledamot som ingår i Ersättnings- eller Revisionsutskott ska utgå arvode om 20 000 kronor.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 12)
Aktieägare representerande cirka 58 procent av aktierna och rösterna föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Val av styrelse och revisor (punkt 13)
Aktieägare representerande cirka 58 procent av aktierna och rösterna föreslår att, för tiden intill nästa årsstämma avhållits, omval av Henrik Kvick, Peter Åström och Kim Mikkelsen, samt nyval av Maria Andersson Grimaldi och Jonas Strömberg. Henrik Kvick föreslås omväljas till styrelseordförande.

Som revisor föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljas. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har uppgivit att de kommer att utse Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 60 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka Bolagets kassa eller möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan föranledas av registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

Handlingar
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen hålls tillgängliga hos Bolaget senast från och med den 29 april 2021 och styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga senast från och med den 29 april 2021 samt kommer kostnadsfritt att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på Bolagets hemsida www.acroud.com.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). En begäran om upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget med post på adress Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, ”ACROUD AB Årsstämma”, Box 7315, 103 90 Stockholm eller med e-post till [email protected], senast tio dagar före årsstämman. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon

aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation, genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget senast fem dagar före årsstämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress, samt hållas tillgängliga för aktieägarna på webbplatsen.

Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

***

Stockholm i april 2021
ACROUD AB
STYRELSEN

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Kvick, Styrelseordförande
+46 70 316 60 10

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, CFO
+356 9967 6001
 

ACROUD AB (publ)

Telefon: +356 2132 3750/1
E-mail: [email protected]
Websida: www.acroud.com

  
Om ACROUD AB
ACROUD äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar ACROUD användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (ACROUD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399