Intensivt förändringsarbete under kvartalet

Acroud AB (publ) har gjort ett stabilt kvartal som karaktäriserats av ett intensivt förändringsarbete där omstrukturering, refinansiering samt namnbyte av verksamheten har effektuerats i högt tempo för att skapa förutsättningar för kommande framgångar och tillväxt.

ANDRA KVARTALET 2020

 • Intäkterna uppgick till 3 567 kEUR (3 497).
 • EBITDA uppgick till 1 499 kEUR (2 024). Justerad EBITDA (justerat för jämförelsestörande poster) uppgick till 2 058 kEUR (2 024).
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 144 kEUR (1 242).
 • Justerat resultat efter skatt (justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 1 297 kEUR (717).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,015 EUR (0,016). Justerat resultat per aktie (justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 0.017 EUR (0.009).
 • New Depositing Customers (NDC) ökade med 8% (-29%).
 • Kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 2 442 kEUR (1 983 kEUR).

FÖRSTA HALVÅRET 2020

 • Intäkterna uppgick till 6 757 kEUR (7 550).
 • EBITDA uppgick till 3 239 kEUR (4 577). Justerad EBITDA (justerat för jämförelsestörande poster) uppgick till 3 798 kEUR (4 577).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 614 kEUR (3 183). Justerat resultat efter skatt (justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 2 736 kEUR (2 210).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,021 EUR (0,042). Justerat resultat per aktie (justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 0.036 EUR (0.029)
 • New Depositing Customers (NDC) minskade med -5% (-22%).
 • Kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 4 067 kEUR (4 824 kEUR).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Bolaget ansökte i april om godkännande från obligationsinnehavarna gällande vissa ändringar i villkoren för bolagets utestående seniora och säkerställda obligationslån
 • I maj kommunicerades att bolaget erhållit en kvalificerad majoritet som röstat för de föreslagna villkorsändringarna av obligationsvillkoren för det utestående seniora och säkerställda obligationslånet. Som del av villkorsändringen ingick bland annat en förlängning av löptiden till september 2022 samt en bibehållen ränta om 7,25%
 • Bolaget gav i maj en uppdatering kring resultatet för Q2 2020 i samband med att en betydande strategisk genomlysning samt omstrukturering av bolagets verksamhet gjordes av den nya VD’n, vilket har skapat en mer tydlig operativ organisation med tydligare processer och ansvarsområden med fokus på färre produkter, samtidigt som bolaget anställt mer operativ kompetens för att driva tillväxt
 • Acroud utförde ytterligare återköp av bolagets egna företagsobligationer över marknaden, motsvarande ett nominellt belopp om 3,0 mSEK. Inkluderande tidigare kommunicerade återköp om 122 mSEK, har Acroud återköpt obligationer för 125 mSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Bolaget anpassade sig och vidtog åtgärder för att skapa en stark långsiktig position på den Nederländska marknaden. Åtgärderna innebar en anpassning av produkterbjudandet för att vara förenliga med reglerna på den Nederländska marknaden tills dess att den nya spellagen träder i kraft under det första kvartalet 2021. Även om anpassningen kommer medföra en negativ intäktspåverkan på kort sikt, så är åtgärderna en långsiktig investering för att säkerställa en stark position och hållbar utveckling för den Nederländska verksamheten över tid.
 • Namnbyte skedde till Acroud från Net Gaming Europe. Namnbytet skedde som en del av det omfattande förändringsarbete som inletts i samband med att Robert Andersson har tillträtt som VD och som innebär intensifierad fokus på organisk tillväxt och entreprenörskap. I samband med namnbytet bytte även bolaget ”ticker symbol” på Nasdaq till ”ACROUD” från den 17e juli.

VD-ord: A Challenger on a Quest

Det känns bra att vi har kunnat se ett ökat tempo och flexibilitet inom organisationen under vad som ändå måste ses som en utmanande tid på många vis för hela världen. Ser vi specifikt på vår bransch så har Sportbettingen varit en stor utmaning. Ser vi på det gångna kvartalet med 3,567 kEUR i intäkter och 1,499 kEUR i EBITDA, vilket under kvartalet har påverkats av engångskostnader om drygt 550 kEUR. Vi växer sekventiellt medan utvecklingen är relativt "platt" jämfört med föregående år. Vårt fokus att ta till vara på bolagets potential i form av medarbetare, kunder, slutanvändare, brands och geografiska marknader framåt i hög fart kommer medföra tillväxt över tid. En sak som har blivit tydligt för mig under mitt första halvår är att bolaget har haft en avsaknad av fokus, där man försökt åstadkomma för många saker samtidigt, och då är det svårt att få till något riktigt bra. Detta är nu ändrat och vi allokerar mer resurser till färre fokusområden.

Det andra kvartalet kan man säga har karaktäriserats av ett intensivt förändringsarbete där omstrukturering, refinansiering samt namnbyte av verksamheten har effektuerats i högt tempo för att skapa förutsättningar för kommande framgångar och tillväxt. Som jag skrev i mitt förra VD ord så är det fokus på att bygga snabbt och effektivt bolag med en stark organisation genomsyrat av entreprenörsanda samt tillväxtfokus. Det jag kan konstatera är att vi under Q2 har levererat på det. Vi har genomfört en kompetensväxling där vi anställt ny spjutspetskompetens primärt inom operations, har stängt ner det svenska kontoret, samlat bolagen under ett namn, stärkt kapitalstrukturen och avvecklat brands som ej skall prioriteras. Allt detta har medfört jämförelsestörande poster (engångskostnader) om drygt 550 kEUR, och kommer leda till kostnadsbesparingar om drygt 300 kEUR årligen samtidigt som vi har skapat ett betydligt starkare och framåtlutat bolag anpassat för tillväxt över tid.

I juli valde vi att vidtaga snabba åtgärder för att skapa bäst möjliga långsiktiga utgångsläge för att ta del av den nederländska marknaden så snabbt som möjligt. Åtgärderna innebär en anpassning av produkterbjudandet för att vara förenligt med reglerna på den Nederländska marknaden tills dess att den nya spellagen träder i kraft första kvartalet 2021. Anpassningen i Nederländerna kommer medföra en negativ intäktspåverkan på kort sikt. Vi ser åtgärderna som en långsiktig investering för att säkerställa en stark och hållbar position över tid av vår verksamhet på den kommande reglerade Nederländska marknaden.

Den kraftiga trafikökningen inom poker och casino under mars tills maj har avmattats sedan mitten av juni och normaliserats till en nivå likt den innan COVID-19. Vi ser därför att tredje och fjärde kvartalet sammantaget kommer vara mer utmanande.

Vår övertygelse är att vi identifierat utmaningarna och skapat åtgärdsprogram för att optimera bolagets framtida utveckling.

USA status

Vi ser ett ökat fokus på de snabbast växande varumärkena inom bolaget och vi har under Q2 intensifierat vårt fokus på den Nordamerikanska marknaden och tillsatt ett operativt team dedikerat för denna marknad. Vi ser ett ökat trafikflöde i Nordamerika samtidigt som vi har intensifierat arbetet med licensansökningar i flertalet nya stater, vilka är under behandling. Några av dessa är t.ex. Pennsylvania, Indiana, West Virginia, Michigan samt Colorado. Även om konkurrensen har tilltagit det senaste året på den Nordamerikanska marknaden ser vi, med rätt fokus och rätt team, att vi skall skapa en tillväxtresa med såväl nya så som nuvarande varumärken i takt med att fler stater "öppnar".

Ett bolag, en framgång

Logiken i att helt byta namn till Acroud är enkel och har varit en del av det omfattande förändringsarbetet som skett. Verksamheten har bedrivits under flera namn tidigare vilket skapat otydlighet samt ineffektivitet både internt och externt sett, vilket var tydligt för mig direkt när jag tillträdde som VD. I Sverige och på börsen var bolaget känt som Net Gaming, medan i branschen och globalt sett kallades bolaget Highlight Media. Där av var det naturligt att snabbt och kraftfullt genomföra både namnbyte samt omorganisation direkt för att få en nystart av bolaget under ett helt nytt namn som vi kan samlas under och därmed även skaffa en gemensam kommunikationsplattform. En ordentlig nystart helt enkelt. Detta blev Acroud, och beskrivs enklast med vårt manifest:

We are a challenger on a quest.

We are adapting and we are here to disrupt and claim what hasn’t been claimed.

We are here for the challenge, for the joy, for the pride of giving people guidance in their everyday life and supporting brands building their crowds.

We are here for the challenge because that’s our motto on how to enable synergies between people and brands.

We are here for the joy because that’s our motto on how to attract and nurture existing and future talent.

We are here for the pride because that’s our motto on how to build confidence and long-lasting relationships.

We are a challenger on a quest, and our journey has just begun.

We are Acroud. Join the ride.

Vi jobbar med att stärka bolagets kapitalstruktur

För att skapa förutsättningar för framtida tillväxt och frigöra kapital för den operativa verksamheten är det hög prioritet att kontinuerligt optimera bolagets kapitalstruktur.

En milstolpe i detta arbete var att en kvalificerad majoritet av obligationsinnehavarna i maj röstade för föreslagna villkorsändringar av obligationsvillkoren däribland att förlänga förfallodagen med två år till september 2022, vilket var ett styrkebesked samt ger oss arbetsro. Som ett ytterligare led i att optimera vår kapitalstruktur har vi genomfört återköp av bolagets egna obligationer över marknaden under 2019 samt i mars 2020. Återköp har skett till ett motsvarande nominellt belopp om 67 mSEK under 2019 samt ytterligare 55 mSEK i mars 2020, och under det andra kvartalet 2020 har ytterligare återköp om 3 mSEK genomförts. Vi kommer fortsätta se över bolagets kapitalstruktur och optimera denna inför vår tillväxtresa.

Nu fortsätter vi att skriva på ett nytt viktigt kapitel i bolagets historia där vi som har förmånen att arbeta inom företaget gemensamt kommer bygga ett starkare, lönsammare och roligare företag, vilket kommer gynna alla såväl kunder, slutanvändare, leverantörer och inte minst dig som aktieägare.

Join the Ride!

Acrouds VD Robert Andersson och CFO Gustav Vadenbring presenterar rapporten, som följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska och går att följa på www.acroud.com eller via https://tv.streamfabriken.com/acroud-q2-2020

För att ta del av presentationen via telefon, ring något av följande nummer:

Från Sverige: +46850558359
Från Storbritannien: +443333009262
Från USA: +18446251570

Webbsändningen och presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängliga på www.acroud.com och kan ses i efterhand.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, CFO
+356 9967 6001

ACROUD AB (publ)
Telefon:     +356 2132 3750/1
E-mail:   [email protected]
Websida:   www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399

Denna information är sådan som ACROUD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas av kontaktpersonen ovan för publicering den 13 augusti 2020 08.00 CET.

Om ACROUD AB
ACROUD äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar ACROUD användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (ACROUD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399