Delårsrapport kvartal 3 2019

Fortsatt god marginal och stark kassagenerering

Tredje kvartalet 2019

 • Intäkterna uppgick till 3 467 kEUR (4 919).
 • EBITDA uppgick till 1 867 kEUR (3 160).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 141 kEUR (2 034).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,015 EUR (0,027).
 • New Depositing Customers (NDC) minskade med 14%.
 • Kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 1 567 kEUR (3 454 kEUR).

Perioden 1 januari – 30 september 2019

 • Intäkterna uppgick till 11 017 kEUR (13 844).
 • EBITDA uppgick till 6 444 kEUR (9 245).
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 324 kEUR (6 266).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,057 EUR (0,088).
 • Total NDC-tillväxt minskade med 19%.
 • Kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 6 392 kEUR (8 547 kEUR).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Stärkt bettingvertikal genom förvärv av MaxFreeBets.co.uk, ett ledande varumärke inom betting på den reglerade brittiska spelmarknaden.
 • Uppgraderingar av sajterna CasinoSpielen.de samt CasinoGuide.co.uk till vår nya tekniska plattform, vilken medför snabbare laddningstider, ökad användarvänlighet samt ökad skalbarhet vid geografisk expansion och lansering av nya digitala varumärken.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Nylansering av Casino-sektion på Pokerlistings.com för vidare expansion i Nordamerika.
 • Lansering av CasinoGuideNJ.com, den första i raden av flera nischade sajter i USA.
 • Efter kvartalets utgång har bolaget återköpt obligationer till nominellt belopp om 37 MSEK för att optimera bolagets kapitalstruktur.

VD-ord: Stort steg framåt inom sportsbetting och en tydlig väg framåt

Vi känner av fortsatta regleringseffekter i Europa. Under tredje kvartalet uppgick intäkterna till 3 467 kEUR och EBITDA till 1 867 kEUR, vilket är i linje med våra förväntningar samt föregående kvartalets siffror, där vi nu sett en stabilisering inför framtida tillväxt. Kassagenereringen var fortsatt god med ett operativt kassaflöde som uppgick till 1 567 kEUR. NDC-utvecklingen har vänt svagt uppåt sekventiellt, delvis hänförligt till förvärv, men det är likväl positivt inför framtiden då vi gläds åt att vi nu har en större andel revenue share (intäktsdelning).

Vår svaga intäktsutveckling till trots, har trafiken till Net Gamings sajter ökat med tvåsiffriga procenttal jämfört med föregående år. Trafiktillväxten uppväger dock inte den minskade konverteringsgraden från flera av våra sajter. Konvertering är ett starkt fokus för oss och vi räknar med att tillsättandet av ”Brand Managers” för våra viktigaste varumärken kommer att vända den utvecklingen framöver. I tillägg har vi också sett ett lägre värde per NDC under året, delvis till följd av regleringseffekter men också det faktum att vi accelererat övergången mot revenue share har påverkat.

Revenue share 60%
Vi fortsätter vår transformering till revenue share enligt plan. Andelen revenue share-intäkter uppgick till hela 60% under tredje kvartalet, vilket är en fördubbling jämfört med samma period föregående år. Den snabba omställningen gynnar oss långsiktigt och ger oss en stabilare

intäktsbas, men har tydligt påverkat våra intäkter negativt under de senaste kvartalen.

Betting – stort steg framåt
Vi har under kvartalet genomfört ett strategiskt förvärv inom betting med reglerade intäkter från UK som ger oss ökad geografisk intäktsspridning. Betting utgör nu cirka 8% av våra totala intäkter och vi ser goda långsiktiga tillväxtmöjligheter att fortsätta växa inom denna vertikal.

Första nischade sajten lanserad i USA
Vi arbetar aktivt med att identifiera aktiviteter för att driva tillväxt främst organiskt, men även genom att utvärdera strategiska förvärv. Vi har precis lanserat den första nischade sajter i USA, CasinoGuideNJ.com och kommer fortsätta att lansera fler nischade sajter på den amerikanska marknaden i närtid.

Återköp av obligationer
Tack vare starka operationella kassaflöden och god kassaposition har vi genomfört återköp av vår obligation till nominellt värde om 37 mkr. Återköpen ger oss minskade räntekostnader och lägre bruttoskuldsättning. Vi jobbar aktivt med att utvärdera vår balansräkning och hur vi ska optimera bolagets kapitalstruktur.

Vägen framåt är tydlig
Vårt huvudfokus är att växa på reglerade marknader med hög andel revenue share. Vi vill ”gräva djupare” på befintliga marknader, stärka våra befintliga sajter och satsa ännu mer på våra starkaste varumärken. Det gör vi bl.a. genom att omallokera resurser och bygga en mer framåtlutad organisation, bl.a. genom tillsättandet av ”Brand Managers” för våra huvudvarumärken. Vår marknadsandel på vår huvudmarknad Europa inom casino affiliation, uppgår till ca 1,5% och vi har under drygt 15 år byggt upp kärnkompetens, strukturkapital och varumärken som vi kan kapitalisera på. Därför är vi övertygade om att vi steg för steg kan öka vår marknadsandel ytterligare.

Kortsiktigt kommer vi känna av fortsatta regleringseffekter och vi är naturligtvis inte alls nöjda med de siffror vi presterat de senaste kvartalen. Lyfter vi blicken lite är vi övertygade om att vi har en spännande resa framför oss på en underliggande växande marknad där vi skall vara en ledande aktör som jobbar i högt tempo med en tydlig vilja att ta täten.

Marcus Teilman, VD och koncernchef

 

För närmare information, vänligen kontakta

Marcus Teilman, VD och koncernchef
Mobil: +356 9936 7352
E-post: [email protected]

Gustav Vadenbring, CFO
Mobil: +356 9967 6001
E-post: [email protected]

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, [email protected], +46 8 528 00 399.

Denna information är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 08.30 CET.