Kommuniké från årsstämma i Net Gaming Europe AB

Årsstämma har hållits i Net Gaming Europe AB, 556693-7255, torsdagen den 23 maj 2019 varvid i huvudsak följande beslut fattades:

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2018 samt beslutade att den ansamlade vinsten skulle balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelsearvodet fastställdes till 160 000 kronor för respektive ledamot som inte är anställd i bolaget. Till ordförande i ersättnings- eller revisionsutskott fastställdes ett arvode om 40 000 kr och till ledamot som ingår i ersättnings- eller revisionsutskott fastställdes ett arvode om 20 000 kr. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Jonas Bertilsson, Henrik Kvick och Marcus Teilman samt nyvaldes Fredrik Rüdén och Peter Åström. Henrik Kvick omvaldes som styrelsens ordförande. Till revisor utsågs Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers som meddelat att Aleksander Lyckow kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av högst sextio miljoner aktier. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka bolagets kassa eller möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier.

Årsstämman beslöt att anta en ny bolagsordning med anledning av byte av redovisningsvaluta till Euro och i syfte att justera verksamhetsbeskrivningen.

Årsstämman beslöt att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för koncernens tillträdande Head of M&A, Christian Käfling. Högst 250 000 teckningsoptioner får utges. Varje option ska medföra en rätt att förvärva en (1) ny aktie i bolaget till ett pris motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktie i bolaget enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista under perioden fr.o.m. den 24 maj 2019 t.o.m. den 10 juni 2019. Optionerna kan utnyttjas under perioden fr.o.m. den 15 juni 2023 t.o.m. den 15 juli 2023.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med 6 324,62 Euro fördelat på 250 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,33 procent av aktiekapitalet och antal röster i bolaget per dagen för kallelsen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Gustav Vadenbring, Group CFO
+356 9967 6001

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399