Bokslutskommuniké 2018: 14% organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fjärde kvartalet 2018

 • Intäkterna ökade till 48,7 Mkr (45,6). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 48,6 Mkr (44,1).
 • EBITDA ökade till 33,9 Mkr (30,0).
 • Resultatet efter skatt minskade till 15,7 Mkr (21,9)
 • Resultat per aktie efter utspädning minskade till 0,21 kr (0,31).
 • Total NDC-tillväxt ökade 13%, största vertikalen Casino ökade NDC:s med 18%.
 • Kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 33,6 Mkr (32,8).

Helåret 2018

 • Intäkterna ökade till 192,2 Mkr (169,5). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 190,3 Mkr (160,3).
 • EBITDA ökade till 127,1 Mkr (106,6).
 • Resultatet efter skatt ökade till 78,3 Mkr (6,0).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 1,08 kr (0,09).
 • Total NDC-tillväxt ökade 23%, Casino-vertikalen ökade antalet NDCs med 35%.
 • Kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 115,5 Mkr (108,5).
 • Förslaget från Net Gaming Europe’s styrelse till årsstämman är att, likt för räkenskapsåret 2017, inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2018.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Operatörsverksamheten har avvecklats helt och stöpts om till affiliateverksamhet. Net Gaming är nu ett renodlat affiliatebolag.
 • Extra bolagsstämman den 19 december 2018 beslutade att byta rapporteringsvaluta från SEK till EUR från och med 1 januari 2019.
 • Resultatet har under kvartalet belastats av en reservering om 6,8 Mkr avseende en eventuell kreditförlust vilken har påverkat finansnettot negativt.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Förstärkt ledningsgrupp med Christian Käfling som har utsetts till ny Head of M&A. Christian kommer närmast från PwC, och har gedigen erfarenhet från strategi och kommersiell due diligence inom iGaming-sektorn.

VD-ord: Solid EBITDA-tillväxt och starkt kassaflöde

Net Gaming fortsatte att växa under det fjärde kvartalet med förbättrad lönsamhet. Intäkterna från affiliateverksamheten ökade med 10% till 48,6 Mkr (44,1), medan den organiska tillväxten uppgick till 14%. Vår organiska tillväxt har påverkats negativt av att vi successivt fasat ut trafik från Paid Media-kanaler. Dessutom har vi ställt om våra intäkter till en ökad andel intäkter från intäktsdelning (revshare); 35% mot 22% för ett år sedan. Samtidigt som omsättningsutvecklingen för det fjärde kvartalet ligger något under våra uppsatta mål är det glädjande att konstatera att noggrann kostnadskontroll har bidragit till en All Time High EBITDA. Kassaflödes­genereringen motsvarade 88% av EBITDA och soliditeten stärktes ytterligare.

För helåret växte intäkterna från affiliateverksamheten med 19% och EBITDA-marginalen förbättrades till 66% från 63%. Tack vare våra starka kassaflöden har vi successivt under året sänkt vår skuldsättningsgrad och i juni betalade vi den sista tilläggsköpeskillingen för det mycket lyckade förvärvet av HLM Malta Ltd. Det innebär också att vi sedan dess kunnat driva bolaget enligt vår ambitiösa tillväxtplan och därmed även anpassa organisationen för långsiktigt uthållig tillväxt. Dessutom bytte vi lista till Nasdaq First North Premier i slutet av juni 2018.

Nyckelrekryteringar kompletterar organisationen för fortsatt expansion

Vi har genomfört en hel del nyckelrekryteringar med spetskompetens inom olika områden, framför allt design och produktutveckling för fortsatt expansion. Många av dessa rekryteringar har tillträtt efter årsskiftet, med tydligt fokus på att stärka våra produkter och erbjudanden, bl.a. genom att vidareutveckla våra starka varumärken CasinoGuide samt Pokerlistings. Christian Käfling tillträder i april 2019 som ny Head of M&A och blir ansvarig för att på heltid arbeta med eventuella tilläggsförvärv för att ta en större marknadsandel inom iGaming affiliation.

USA, Casino Europa och Betting våra tre tillväxtpelare

Vi fortsatte under fjärde kvartalet att systematiskt driva aktiviteter enligt vår tillväxtstrategi. I USA fortsätter vi bygga upp våra långsiktiga tillgångar och intäkterna ökade med 45%. Antalet delstater som vill reglera iGaming ökar, även om den exakta tidpunkten för tillkommande delstater är svår att bedöma. Vi fortsätter att vidareutveckla vår nya Bettingvertikal och vi räknar med att den ska kunna leverera ett tydligt bidrag till våra intäkter och resultat över tid. Inom Casino har vi sedan tidigare en stark portfölj av digitala varumärken som genererar hög intäktstillväxt, där vi är övertygade om att vi kan fortsätta att växa våra intäkter i Europa. Bl.a. har vi i januari 2019 lanserat nya Casinovarumärken i Storbritannien och Tyskland samt ett nytt Bettingvarumärke i Tyskland.

Generella trender inom iGaming-branschen

Vi kan också konstatera att det för branschen generellt händer mycket avseende regulatoriska förändringar med ökade krav för operatörerna när det gäller ansvarsfullt spelande, spelgränser etc. Självfallet påverkas marknaden av regulatoriska förändringar, men jag ser de nya kraven som långsiktigt sunda för en mer hållbar iGamingmarknad med bättre skydd för slutkonsumenterna. Kortsiktigt har vi sett en sekventiell nedgång i vår NDC-utveckling, men som ökar i det fjärde kvartalet 2018 jämfört med det fjärde kvartalet 2017.

Ny vision

Styrelsen har tydliggjort Net Gamings vision för att bättre spegla vårt fokus och våra ambitioner över tid.

Vår vision är:

”Att vara nummer 1 i världen inom iGaming affiliation.”

Jag som VD tycker att det är väldigt bra med en tydlig riktning för bolaget och för att uppnå vår vision att bli nummer 1 adderar vi spetskompetens inom flera områden. Vi har lanserat Betting som en ny vertikal, vilket är ett självklart steg att ta i och med att betting står för ca 50% av den totala iGaming-marknaden. Utöver det har vi satt en tydlig expansionsplan såväl för USA som för Casino i Europa, där vår marknadsandel ännu inte är större än ca 1%. Genom skalfördelar bör vi ha goda möjligheter att markant öka den marknadsandelen. Med andra ord finns det många intressanta möjligheter för oss att växa ytterligare.

Utsikter för 2019

 • I enlighet med vår strategi om att utveckla starka digitala varumärken kommer vi att ha ett ökat fokus på design, konvertering och användarvänlighet.
 • Vi kommer att vidareutveckla och stärka vår organisation genom rekrytering av noggrant utvalda nyckelpersoner som passar bra in i vår företagskultur.
 • Noggrann kostnadskontroll i kombination med ytterligare effektiviseringar kommer att vara fortsatt viktigt för oss, samtidigt som vi investerar i viktiga tillväxtprojekt.
 • Nya regleringar, konjunkturutveckling samt valutaeffekter kommer alltid vara svåra att förutse och kan skapa kortsiktig volatilitet, men något en ledande aktör som Net Gaming har förutsättningar att hantera över tid.

Investeringar för långsiktig och uthållig tillväxt

Vi fortsätter att lägga grunden för långsiktig och uthållig tillväxt genom investeringar i både personal och teknik, samt att vi nu också slutfört omställningen till ett renodlat affiliatebolag. Jag ser genuint fram emot att exekvera enligt vår tillväxtstrategi och att därmed även leverera i enlighet med våra finansiella mål!

Marcus Teilman, VD och koncernchef

För närmare information, vänligen kontakta

Marcus Teilman, VD och koncernchef
Mobil: +356 9936 7352
E-post: [email protected]

Gustav Vadenbring, CFO
Mobil: +356 9967 6001
E-post: [email protected]

Presentation för investerare, analytiker och media 

En direktsänd telefonkonferens kommer att hållas den 21 februari 2019 kl 10:00 svensk tid. VD Marcus Teilman och CFO Gustav Vadenbring kommer att presentera rapporten på engelska. För att följa presentationen, se https://tv.streamfabriken.com/net-gaming-europe-q4-2018

För att ringa in och delta i konferensen, ring:

Sverige: +46856642707
Storbritannien: +443333009271
USA: +16467224902

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, [email protected], +46 8 528 00 399.

Denna information är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 08.30 CET.