Delårsrapport kvartal 2 2018: Stark resultattillväxt per aktie och hög tillväxt i USA

Andra kvartalet 2018

 • Intäkterna ökade till 48,1 Mkr (42,7). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 47,4 Mkr (40,3).
 • EBITDA ökade till 30,5 Mkr (25,9) och påverkades negativt om 0,7 Mkr av kostnader hänförliga till listbytet till Nasdaq First North Premier.
 • Resultatet efter skatt ökade till 22,0 Mkr (8,0).
 • Resultat per aktie ökade till 0,31 kr (0,13).
 • Total NDC-tillväxt ökade 21%, största vertikalen Casino ökade antalet NDC:s med 36%.

Första halvåret 2018

 • Intäkterna ökade till 92,0 Mkr (83,6). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 90,5 Mkr (77,7).
 • EBITDA ökade till 60,9 Mkr (51,0).
 • Resultatet efter skatt ökade till 42,1 Mkr (15,9).
 • Resultat per aktie ökade till 0,60 kr (0,27).
 • Total NDC-tillväxt ökade 24%, Casino-vertikalen ökade antalet NDCs med 45%.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Listbyte till Nasdaq First North Premier har genomförts.
 • Lansering av Finans- samt Sportsbettingvertikal.
 • Förvärv av affiliatetillgångar från Webwiser GmbH i Tyskland till en initial köpeskilling om 2,29 MEUR samt en tilläggsköpeskilling om maximalt 1,25 MEUR med en total köpeskilling motsvarande ca 3,5 ggr EBITDA.
 • Ny CFO rekryterad, Gustav Vadenbring med tillträde i augusti 2018.
 • Styrelsen har beslutat att tillämpa vinsttillväxt per aktie som övergripande finansiellt mål.
 • Operatörsverksamheten kommer under 2018 att stöpas om till affiliateverksamhet och därmed kommer Net Gaming att vara ett renodlat affiliatebolag.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Förtidsinlösen av hela det resterande konvertibellånet.
 • Ny CTO rekryterad, Clinton Cutajar med tillträde i september 2018.
 • Finansvertikalen har expanderat och lanserats i Holland.
 • Ytterligare investeringar i domäner i USA utökats enligt tillväxtplan.

VD-ord: 148% tillväxt i Nordamerika

Vi fortsätter att växa – affiliateverksamheten ökade intäkterna med 18% till 47,4 mkr (40,3) under det andra kvartalet 2018. Den organiska tillväxten uppgick till 8%. Vi har fortsatt att successivt förändra vår intäktsmix till ökad andel hybrid samt ”rev share” (intäktsdelning) och minskad andel CPA. EBITDA-tillväxten uppgick till 17% och uppgick till 30,5 mkr (25,9).

Det är extra glädjande att kunna konstatera att vår intäktstillväxt i Nordamerika, primärt drivet av USA, uppgick till 148%. Med vår historik sedan 2003 på USA-marknaden är vi starkt positionerade inför fortsatt omreglering. Vi fortsätter att investera i nya och befintliga domäner och följer vår aggressiva tillväxtplan i regionen.

Under kvartalet genomförde vi ett strategiskt tilläggsförvärv av affiliatetillgångar på en attraktiv marknad framöver: DACH (Tyskland, Österrike och Schweiz). Vi fortsätter att systematiskt identifiera kvalitativa förvärv som uppfyller våra investeringskriterier och som kan genomföras till rimliga värderingar.

Under kvartalet lanserades två nya vertikaler: Sportsbetting samt en finansvertikal. Bägge initiativen följer en tydlig plan om att fortsätta växa organiskt. Därför är det viktigt att vi fortsätter att göra investeringar inom dessa två områden. Vi har stora förhoppningar om att dessa vertikaler kommer att bli betydelsefulla för vår intäktsmix och intjäning på sikt. Bl.a. har finansvertikalen expanderat geografiskt även till Holland och fler marknader kommer att adderas framöver.

Glädjande under kvartalet var även att vi genomförde ett lyckosamt listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Premier. Dessutom har vi förstärkt vår ledningsgrupp med CFO Gustav Vadenbring samt CTO Clinton Cutajar.

Med en stark underliggande tillväxt inom vår största vertikal casino samt extra stark utveckling i USA går vi nu in mot upploppet av 2018. Vi vill fortsätta att generera en uthållig långsiktig resultattillväxt och därför känns det bra att våra två viktigaste tillväxtspår uppvisar en god underliggande tillväxt. Till det kan vi på sikt även kunna addera ytterligare tillväxt från Sports Betting och Finans, för att säkerställa en allt högre organisk tillväxt. Det, i kombination med förvärv gör att jag ser med tillförsikt fram emot en spännande framtid!

Marcus Teilman, VD och koncernchef

 

För närmare information, kontakta Marcus Teilman, VD och koncernchef,
telefon +46 8 410 380 44 eller mobil +356 9936 7352

[email protected]

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

 

Denna information är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 08.30 CET.