Kommuniké från årsstämma i Net Gaming Europe AB

Årsstämma har hållits i Net Gaming Europe AB, 556693-7255, torsdagen den 24 maj 2018 varvid i huvudsak följande beslut fattades:

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2017 samt beslutade att den ansamlade vinsten skulle balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelsearvodet fastställdes till 400 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 160 000 kronor och övriga ledamöter, som ej är anställda av bolaget, ska erhålla 80 000 kronor vardera. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Jonas Bertilsson, Tobias Fagerlund, Henrik Kvick och Marcus Teilman samt nyvaldes Marcus Blom. Henrik Kvick omvaldes som styrelsens ordförande. Per‑Åke Bois på Nexia Revision utsågs till bolagets revisor och Daniel Boström utsågs till revisorssuppleant. Jonas Söderqvist har avböjt omval.

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av högst sextio miljoner aktier. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka bolagets kassa eller möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier.

Årsstämman beslöt att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för koncernens tillträdande CFO, Gustav Vadenbring. Högst 250 000 teckningsoptioner får utges. Varje option ska medföra en rätt att förvärva en (1) ny aktie i bolaget till ett pris motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för samtliga affärer i bolagets aktier under perioden 28 maj 2018 ‑ 11 juni 2018 på Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget). Optionerna kan utnyttjas under perioden 15 juni 2022 – 15 juli 2022.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med högst 65 000 kronor fördelat på 250 000 aktier med ett kvotvärde om 26 öre motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,35 procent av aktiekapitalet och antal röster i bolaget per dagen för kallelsen.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

 

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter i syfte att driva användartrafik till bolagets kunder – främst speloperatörer. Inom koncernen drivs cirka 130 jämförelsesajter i 30 länder. Genom sajterna genererar Net Gaming värdefull användartrafik till främst speloperatörer globalt. Företaget grundades 2005, har drygt 80 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på AktieTorget.