Rekordkvartal med stark omsättnings- och resultattillväxt

Fjärde kvartalet 2017

 • Intäkterna ökade med 30% till 45,6 Mkr (35,2), varav den organiska tillväxten uppgick till 12% (8)
 • EBITDA ökade med 82% och uppgick till 30,0 Mkr (16,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 21,7 Mkr (3,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,34 kr (0,05)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,3 Mkr (38,4)

Helåret 2017

 • Intäkterna ökade 246% till 169,4 Mkr (48,9 Mkr) varav den organiska tillväxten uppgick till 14% (9)
 • EBITDA ökade 620% och uppgick till 106,6 Mkr (14,8)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 5,9 Mkr (0,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 kr (0,00)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 64,9 Mkr (19,8)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning kommer att lämnas för räkenskapsåret 2017

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Strategiskt förvärv av affiliateverksamhet i Norden till en initial köpeskilling om 3 MEUR.
 • 17,5 Mkr av det konvertibla förlagslånet har konverterats till 3 888 888 nya aktier. Utestående konvertibellån uppgår nu till 33,5 Mkr.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Förvärv av affiliatetillgångar i centrala Europa till en köpeskilling om 0,45 MEUR.
 • Net Gaming lanserar finansiella mål, förtydligad strategi och utfall av prognos för 2017.
 • Rekryteringar av nyckelpersoner till kommande produktlanseringar inom nya vertikalen Sportsbetting.
 • Investeringar i utvalda tillväxtmarknader i linje med tillväxtstrategi.
 • Avyttrade pokerturneringen Battle of Malta för 0,3 MEUR i syfte att renodla verksamheten.

VD har ordet

Det fjärde kvartalet avslutade 2017 med en EBITDA om 30 Mkr, vilket är den högsta kvartalsvinsten i Net Gamings historia. Det innebar en EBITDA-tillväxt om 82 procent. Casino har fortsatt att utvecklas väl, med en organisk FTD-tillväxt om 32 procent. Det är också positivt att starten av 2018 visat en god underliggande tillväxt.

Under det fjärde kvartalet har vi även genomfört ett strategiskt förvärv där vi förvärvat affiliatetillgångar som riktar sig primärt mot Sverige och Storbritannien. Dessa är nu helt integrerade i vår verksamhet och hittills har förvärvet utvecklats i linje med våra förväntningar. Genom förvärvet ges vi möjlighet att även växa genom en ny trafikkälla, nämligen Paid Media, som vi kan addera på våra befintliga varumärken och marknader för att addera organisk tillväxt.

Vi ser goda möjligheter att växa organiskt och genom förvärv inom nya vertikaler. Därför har vi genomfört nyckelrekryteringar för att under 2018 lansera nya varumärken med jämförelsesajter inom Sportsbetting. Sportsbetting är den enskilt största vertikalen inom iGaming och står för cirka 50 procent av den totala iGaming-marknaden.

Tack vare betydligt lägre framtida räntekostnader, stark vinsttillväxt och starka kassaflöden öppnas möjligheten att använda befintlig kassa till att genomföra fortsatta kvalitativa förvärv. Därför har vi genomfört ytterligare ett strategiskt viktigt tilläggsförvärv av affiliatetillgångar i centrala Europa. Förvärvet slutfördes under det första kvartalet 2018 och vi ser fortsatt över ytterligare förvärvsmöjligheter.

Att växa organiskt på befintliga marknader är också av stor vikt. Därför kommer vi att lansera ytterligare ett par lokala varumärken på för oss intressanta geografiska marknader som bl.a. Finland, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland.

Som man kanske kan ana är tillväxt ordet på våra läppar och vägen för fortsatt solid uthållig tillväxt är väl utstakad. Som kan ses i våra nyligen lanserade finansiella mål vill vi över tid växa snabbare organiskt än våra konkurrenter. Vi går in i 2018 med en betydligt ”renare” resultaträkning. Efter den genomförda nedskrivningen av uppskjutna skattefordringar kommer framöver förändring av upplupen inkomstskatt över resultaträkningen endast påverka resultatet med ett belopp motsvarande en skattekostnad på 5%. Till det skall vi addera nya produktlanseringar och produktinnovationer som sammantaget med vår förvärvsstrategi skall göra 2018 till ett mycket fruktsamt år.

Marcus Teilman, VD och koncernchef