Net Gaming beslutar om nyemission av aktier som betalning av tillgångar förvärvade i november 2017

Som kommunicerats den 23 november 2017, förvärvade Net Gaming affiliatetillgångar till en köpeskilling om 3 MEUR, varav 1 MEUR skall erläggas genom betalning i aktier. Då samtliga förvärvade tillgångar nu är överförda till Net Gaming, har styrelsen för Net Gaming, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 maj 2017, beslutat om riktad nyemission av 979 178 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Säljaren av de av Net Gaming i november 2017 förvärvade tillgångarna. Teckningskursen uppgår till 10,09 kr per aktie. Betalning för nyemitterade aktier sker genom kvittning av fordran på köpeskilling.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Net Gaming med 979 178 aktier från 67 180 880 till 68 160 058, varigenom Net Gamings aktiekapital ökar med 254 586,28 kr från 17 467 028,80 kr till 17 721 615,08 kr.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 13:55 CET.