Finansiella engångskostnader i Q3

Net Gaming har mottagit ett flertal frågor avseende de finansiella engångskostnaderna som redovisats i det tredje kvartalet 2017. Vi uppskattar det stora engagemang som investerare visat och vill härmed förtydliga vad de finansiella engångskostnaderna som redovisats under det tredje kvartalet 2017.

Efter att ha lyckats med refinansieringen och ett nytt säkerställt obligationslån om 375 mkr, med möjlighet till framtida ytterligare emissioner om upp till maximalt 1 000 mkr och med en löpande ränta om Stibor 3m +7,25 % (väsentligt bättre än det tidigare obligationslånets ränta om 13%) har vi löst och återbetalat det tidigare obligationslånet. Att förtidslösa obligationslånet har medfört engångskostnader på ca 26 mkr som belastat resultatet under Q3, men som å andra sidan innebär att vi får betydligt lägre räntekostnader framöver. Den nya finansieringslösningen ger oss också en möjlighet att finansiera eventuella framtida förvärv.

Frånsett att vi har återbetalat obligationslånet har vi dessutom förtidsamorterat 70 mkr av det existerande konvertibellånet och därmed undvikit en potentiell utspädning via konverteringar, till en konverteringskurs om 4,50 kr. Att förtidslösa konvertiblerna har medfört en engångskostnad på ca 2 mkr som belastat resultatet under Q3.

En redovisningsmässig effekt av refinansieringen är att kostnaderna för refinansieringen aktiverats som en tillgång och fördelas över obligationslånets löptid, men samtidigt så har vi behövt kostnadsföra de återstående finansieringskostnaderna för de nu lösta lånen. Det har resulterat i engångskostnader på ca 12 mkr som belastat Q3.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017 kl. 08:30 CET.