Net Gaming förtidsamorterar delar av existerande konvertibellån

By 21 september, 2017Pressmeddelanden-old

Net Gaming Europe AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att förtidsamortera delar av Bolagets utestående konvertibellån med ISIN SE0009409139 (”Konvertibellånet”).

Net Gaming Europe AB (publ) har beslutat att förtidsamortera 50 % av det totala ursprungliga beloppet på Bolagets utestående Konvertibellån, d.v.s. 70 mkr. Beslutet fattades efter att konvertibelinnehavarna röstade för en ändring av konvertibelvillkoren, vilket gav Bolaget möjlighet att amortera 50 % av ursprungligt konvertibellånebelopp utan att Bolaget anskaffar eget kapital genom nyemission i motsvarande belopp. Förtidsamorteringen kommer att ske den 5 oktober 2017 med avstämningsdag den 28 september 2017. Beloppet för förtidsamorteringen kommer att motsvara 103 % av nominellt belopp plus upplupen ränta fram till tidpunkten för förtidslösen.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: +46 8 410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2017 kl. 10:40 CET.