Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2016

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året.

Tillväxten fortsätter: intäkterna ökade med 150%, bruttoresultatet med 181%

Första kvartalet

  • Spelöverskottet uppgick till 4 048 tkr (1 617 tkr), en ökning med 150%
  • Bruttoresultat spelverksamheten uppgick till 2 628 tkr (934 tkr), en ökning med 181%.
  • Rörelseresultat uppgick till -721 tkr (-1 351 tkr).

VD har ordet

Vi har inlett 2016 på ett mycket bra sätt, d.v.s. med fortsatt kraftig tillväxt. Vårt spelöverskott ökade med 150% jämfört med samma period förra året och 28% jämfört med föregående kvartal. Glädjande är att även bruttoresultatet förbättrades med 181% jämfört med samma period föregående år och med 39% mot föregående kvartal.

Vi har under inledningen av året fokuserat på våra investeringar i vår tekniska plattform för dels våra betalningslösningar som vi tillhandahåller, men förbereder plattformen för fler integrationer och lanseringar av nya produkter längre fram i år. Vi har hittills sett goda resultat för det arbetet som redan lagts ned och med ett ytterligare förbättrat produktutbud så är jag övertygad om att vi kommer att fortsätta att växa mycket starkt organiskt framöver. Hittills har april och maj utvecklats positivt med fortsatt tillväxt. Tack vare vår starka tillväxt så har vårt resultat förbättrats successivt. I april så nådde vi nästan break- even i rörelseresultat före avskrivningar. Säsongsvariationer som kommer framåt sommarmånaderna kan dock påverka en del, men min absoluta övertygelse är att det andra kvartalet kommer att utvecklas i rätt riktning mot lönsamhet.

Vår strategi om att även växa via förvärv ligger fast och vi har intensifierat arbetet med att identifiera intressanta förvärvsobjekt, som kan ge ett positivt tillskott för vår fortsatta utveckling. Det är en spännande tid som vi går till mötes och jag har positiva förhoppningar om att 2016 kan bli ett mycket fruktsamt år!

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com